2016 Listopad - Grudzień
 
19.11.16. godz.21:54
 
Dziś leżę w łóżku złożona chorobą. Chodziłam w tym stanie dwa dni do pracy, jednak Pan Jezus polecił mi pójść do lekarza i na zwolnienie mimo tego, iż jest to źle widziane w mojej pracy.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest czas, gdy dusza odzyskuje siły.                               Wiele jest umęczonych dusz pracą codzienną i znojem, trudami i kłopotami, co piętrzą się i dusze wyniszczają.
 
W Miłosierdziu Moim siły swe odzyskują i duszę swą zbolałą w Krwi Mojej odnawiają. Wielka to Moja łaska, gdy czas choroby daję, bo to jest także czas odnowy. To czas, który pozornie stracony się wydaje, ale od duszy też zależy czy czas ten będzie dobrze wykorzystany.
Tak Aniu, zbawienny czas choroby ci dałem, byś siły swe w Moim Miłosierdziu odnowić mogła, bo masz za sobą trudny czas, i zaraz po chorobie czeka cię walka. Walka ta będzie toczyć się w sferze ducha, a i w pracy wielkiej roztropności trzeba, i tu toczy się walka.
Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest łaska choroby i łaska odnowy. W Miłosierdziu Moim są wszelkie dary i łaski.
 
21.11.16. godz.00:05
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest radość duszy.                                                                     Dusza, co w smutku przebywa, marnuje czas i łaski dane. Marnością jest smutek sobie zadawany i stratą czasu jest mu przypatrywanie. Tu szatan ma używanie, bo to jest pole na jego działanie.
Tak, drogie dusze, są zdarzenia trudne co zasmucają duszę, lecz w Miłosierdziu Moim znajdziecie otuchę, w Miłosierdziu Moim znajdziecie nadzieję, w Miłosierdziu Moim znajdziecie pozytywne spojrzenie. Bo tam, gdzie Ja jestem przez was zaproszony, tam jest miłość, i szatan zostaje oddalony.
Tak Aniu, Ma miłość jest zawsze przy tobie, i Ma nadzieja daje ci radość, choć wielkie jest umęczenie twoje.
Tak, dusze, w nadziei jest radość, a w Miłosierdziu Moim ukojenie duszy.
 
22.11.16. godz.21:56
 
Jezus: W mocy Ducha prowadzę cię Aniu, choć widzisz jak piętrzą się przeciwności. Ufaj, ufaj bez granic. Ja Jestem Bogiem wiernym i nigdy nie odstąpię od ciebie. Wierna jest Moja miłość i nieskończone Miłosierdzie.
 
W Miłosierdziu Moim jest moc duszy, tu źródło mocy i łaski Mojej.                                Dusza choć słaba niech wzywa łaski Mojej, bo nic bez łaski nie może. Ja Jestem Bogiem wiernym i wszystkiego udzielę duszy w potrzebie, bo pragnieniem Moim jest szczęście dusz wiernych.
Moc ducha to moc czerpana z Mego Miłosiernego Serca, tu siłę znajdzie każda dusza, bo hojne jest Moje Miłosierdzie.
Tak Aniu, duch twój i ciało wyczerpane chorobą, teraz we Mnie znajdziesz odnowę. W mocy Mego Ducha jest łaska odnowy. To źródło bez granic wiernym duszom dane, wielka to łaska.
Tak, teraz proszę cię Aniu, byś we Mnie siły swe odnowiła i piła ze Źródła jako ze Źródła łaski. Tu naczyniem jest ufna modlitwa, przyjmij - ta łaska jest ci dana.
Tak, dusze, ufna modlitwa i serce ufne to naczynia do czerpania Mojej łaski i z tym naczyniem przychodźcie do Źródła Życia czerpać Moje łaski.
 
23.11.16. godz.21:56
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim są sprawy ukryte.                                                                             To sprawy, które dotyczą tajników duszy, jej zranień, życia ukrytego, Mych planów i wszelkich spraw niewidocznych okiem ludzkim.
Oko Miłosierdzia Mego widzi tajniki duszy, wszystkie myśli i zamiary, bo Miłosierdzie Moje przenika tajniki duszy.
Tak, dusze Moje, w Miłosierdziu Moim jest prawda o każdej duszy, kto prosi dostanie poznanie swej duszy.
 
24.11.16. godz.21:48
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim prowadzę dusze, tu światło Moje, co daje światło duszy.
Każda dusza, co idzie za krokami Moimi, znajdzie światło w Miłosierdziu Moim. Szatan zwodzi dusze i wszystko czyni, by ją zgubić, by straciła światło Moje. Lecz Ja sam strzegę taką duszę i prowadzę ją w Miłosierdziu Moim.
Tak Aniu, choć nie masz kierownika swej duszy, Ja sam jestem twoim kierownikiem. Niedługo dam ci na ziemi bardzo dobrego kierownika duszy, teraz nie zdradzę ci jego
Imienia, lecz wkrótce wskażę i poznasz kierownika swego. O.K. odmówił ci, i Ja przyjąłem jego odmowę, on nie zostanie kierownikiem twej duszy.
Tak, duszę Ja sam prowadzę i daję kierunek duszom, lecz w trosce Mojej jest, by dusze święte miały kierownika swej duszy.
 
27.11.16. godz.21:58
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc duszy, co ufać potrafi.                                     Wielka to Moja łaska, gdy ufność daje, ufność bez granic. Tu na rozsądek nie ma miejsca i na ludzką logikę, tu na plan Boży jest tylko miejsce i na Bożą logikę.
Tak Aniu, wielki ci dar dałem, byś w każdej sytuacji miała do Mnie zaufanie. Ufaj cokolwiek się stanie, Ja zawsze będę, miej zaufanie. Ma miłość otacza cię swoim ramieniem, jesteś w Moich ramionach, Ja jestem twoim największym pragnieniem. Trwaj w miłości Mojej, ona nigdy nie zawiedzie, ona zawsze jest przy tobie.
Tak, dusze moje kochane, miejcie do Mnie zaufanie, miejcie ufność duszy w sercu, trwajcie w zaufaniu. Ciężkie bywają koleje losu i zaufanie może być zachwiane, lecz wiedzcie jaka miłość takie zaufanie. Ja pragnę zawsze dobra waszego, nawet jak trud i cierpienie daję. Wierzcie Mi, wszystko jest dla dobra waszego, choć to nie jest rozumiane. Ja zawsze
ratunek daję i przychodzę w czasie wiadomym, by dusza poznała Moje działanie i nie opierała się na sobie samej.
Tak, dusze, Ja Mam do was zaufanie i proszę abyście Mnie ufały.
 
29.11.16. godz.23:32
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest Duch, co prawdę mówi, Duch co daje rozeznanie, i Duch, co daje serc poznanie.                                                                         W Miłosierdziu Moim jest prawda wiekuista, jest rozeznanie spraw i
zamysłów, a poznanie serca to duszy poznanie. To poznanie tego, co jest tajne w sercu, to poznanie zranień, braków miłości i duszy potencjału.                           W sercu jest poznanie prawdy o duszy.
Tak Aniu, dar poznania serca już dawno posiadasz, i znasz tajniki nie jednej duszy. Dar rozeznania też dawno dostałaś i prawdę znasz o wielu duszach. Lecz teraz dałem ci trudny czas, i choć chcesz, nie możesz Mi służyć. I wydaje ci się, że to co robisz, to bardzo mało, i lepiej mogłabyś służyć, i marnie wykorzystujesz swe dary. Wiedz Aniu, miła Mi jest
służba twoja w Mojej winnicy. To co robisz jest radością Moją i wystarczy, że teraz tak służysz. Jeśli zaś chodzi o lepsze wykorzystanie twych darów, przyjdzie czas, że niezawodnie będziesz nimi służyć. Teraz twa posługa jest wystarczająca, i dobrze Mi służysz.
Tak, drogie dusze, hojne jest Me Miłosierdzie w udzielaniu darów. Proście, byście miały rozeznanie i poznanie swych darów.
Ja i Mój Ojciec pragniemy, byście miały wiele charyzmatów, bo czas jest ostatni i teraz jest czas rozdawania charyzmatów i czas służby, czas ratowania dusz dla Mojej miłości.
 
02.12.16. godz.00:59
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest szczęście duszy, co w Sercu Moim ma mieszkanie. Choć zdarza się, że dusza wiele utrapień przechodzi, to największym jest smutek duszy. Dusza co w smutku żyje, czuje się nieszczęśliwa. Jakże ważna jest radość duszy.
Tak Aniu, dusza twa w ciągłym smutku przebywa i zapominasz, co to radość duszy. Tak bardzo czujesz się nieszczęśliwa i to życie smutkiem cię przenika. Tak, życie twoje stało się męką, w męce radości nie ma, w męce jest ciągły ból i cierpienia. Chcę, abyś łączyła się z Moją Męką, tu twoja siła. Czy wiesz, że oblubienica staje się podobna do Oblubieńca? Przeznaczyłem cię do cierpienia i wierz Mi, w cierpieniu nauczysz się być
szczęśliwa, to droga twego zbawienia i zbawienia wielu dusz. Posłałem cię na trud, byś znakiem była i świadkiem Mego cierpienia. Tak Aniu, co obiecałem wypełnię i wszystko się stanie, co już zostało przez ciebie zapisane. Widzisz, że powoli się wszystko wypełnia.
Tak, drogie dusze, droga do Nieba powinna być drogą szczęścia. Ja Jestem szczęściem duszy i pragnę waszego szczęścia.
 
08.12.16. godz.21:53                                                                                         Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska powołania.                                                                    Każde powołanie jest dobre i święte. Wielką Moją łaską jest powołanie zakonne, i tu w tej łasce jest moc Mojego Ducha, co uświęca i chroni, moc Ducha, co oczyszcza i dusze i serce, moc Ducha, co sprawia, że
serce staje się Mym mieszkaniem. Jak wiele łask trzeba, by dusza stała się święta gotowa do przejścia do Nieba.
 
Misjonarze Oddani Maryi, to powołanie święte i szczególne. To charyzmat ewangelizacji, to charyzmat służby na misjach, to charyzmat głoszenia nauki, to charyzmat krzewienia wiary i miłości Mojej. To dar bycia blisko ludzi, do których posyłam i ich przemiany, to szczególny dar służby pod płaszczem Maryi. Jak wielka jest Jej troska o Oblatów, Ona im Matką i Wspomożycielką. Oblaci, bądźcie oddani Maryi.
Tak Aniu, tobie powierzam Misjonarzy Oblatów, szczególnie tych, co w dalekich krajach służą. Tam na nich czyha wiele niebezpieczeństw i szatan czyni wielkie wysiłki, by schwycić ich w swoje sidła. Tak, proszę włącz ich do modlitwy i otocz ich modlitewną opieką.
Tak, drodzy Moi Oblaci, pragnę by wierna była służba wasza i oddana Maryi, bo Matka Moja jest i wam oddana.
 
11.12.16. godz.00:00
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest światło duszy.                                                                          Dusza czysta jest przepełniona światłem Moim, zaś światło Moje jest mądrością duszy. Wielka mądrość z Mojego światła pochodzi, zaś jej siostrą jest roztropność duszy. Dusza zaś, co roztropność posiada, jest wsłuchana w Ducha Mojego, i to prawdziwa mądrość duszy.
Tak, roztropność i mądrość razem idą w parze, jak i umiejętność i zastanawianie. Dusza, co wiele umiejętności posiada, zastanawia się nad swoim poczynaniem i nic nie robi bez planu, i bez zastanawiania. I tu światła Mojego potrzeba, by mądre były jej poczynania.
Zaś jeśli chodzi o rozum, to dar wielki z roztropnością związany, bo bez rozumu niemądre są poczynania. Tak, dar rozumu, roztropności, umiejętności wszelkiej, planowania, zastanawiania, to dary łaski Mojej, co światłem są duszy, i dusza co dary te posiada ma Moje światło, co jest mądrością duszy. Dusza taka zdolności ma przywódcze i umiejętność
zarządzania. Ja daję potencjał takiej duszy do wskazywania, doradzania i kierowania. Ja sam jestem światłem takiej duszy.
Tak Aniu, wielki jest potencjał twej duszy i dusza twa zahartowana, by prowadziła inne dusze. Ten potencjał jest wykorzystany, lecz Ja pragnę byś była Moim światłem i kierownikiem dusz. Teraz nie jest to możliwe lecz wiedz, że takie są Moje plany i pragnę, byś była kierunkowskazem dla wielu dusz. Te dusze, co już ci dałem, Ja sam prowadzę, i posługuję się tobą, byś była im światłem i ostoją. Dlatego jeszcze czas jakiś pozostaniesz w tej samej pracy, bo jesteś tam światłem dla kilku dusz. Lecz miej do Mnie zaufanie, gdyż długo tam nie zostaniesz, i wypełnię to co obiecałem.
Tak, drogie dusze, Ja Jestem światłem i mądrością duszy. W Miłosierdziu Moim jest światło duszy.
 
11.12.16. godz.21:59
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest droga nawrócenia.                                                             Dusza, co idzie w pysze i w zaślepieniu, grzechów swoich nie widzi, a choć daje jej poznanie, ona woli usprawiedliwienia. Tu brak skruchy nie daje poznania i dusza taka nie chce widzieć swojej winy.
Tak, dusze Moje, w Miłosierdziu Moim jest droga nawrócenia. Każdy, kto do Mnie przychodzi ze szczerym i ufnym sercem, ten doświadczy zbawienia.
 
20.12.16. godz.22:59
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska uratowania kraju każdego, który jest w niebezpieczeństwie wojny, rozłamu, w którym zło prym wiedzie, gdzie lud jest ciemiężony i wyzyskiwany, gdzie nadziei nie ma na naprawę i uratowanie kraju.                                                                                                  Ja Jestem nadzieją i ratunkiem, szczególnie w tym kraju, gdzie Jestem Królem. Uznanie Mojego Królowania, to uznanie Moich praw, to uznanie Mojej władzy nad wszystkimi władzami, to Mojego Ducha panowanie we wszystkich dziedzinach życia. To wszędzie Mnie zapraszanie, bym był jako Pan i Zbawiciel, bo zbawienne jest Moje Królowanie. Królowanie Moje jest życiem.
Tak Aniu, choć zostałem w Polsce uznany Królem przez Intronizację, jednak nie pełne jest to uznanie, gdyż nie wszędzie jest dla Mnie miejsce.
Tak, teraz modlitwy trzeba za Polskę, by mogła Mnie przyjąć jako Króla i Zbawiciela Polski, szczególnie do tych dziedzin życia, gdzie Mnie nie ma. Ii tym miejscem jest Rząd Polski, bo w Sejmie Mnie nie ma, nie ma Mnie tam, gdzie jest zabijanie i aborcja. Nie ma Mnie, gdzie bieda i nędza, gdzie ma miejsce człowieka odrzucenie. Nie ma Mnie w wielu rodzinach, bo w nich wiary nie ma. Nie ma Mnie w miejscach pracy, bo tam jest duch rywalizacji, i w wielu sercach Mnie nie ma.
Dlatego Aniu, modlitwy trzeba, by Królowanie Moje było pełne, bym był we wszystkich dziedzinach życia, a przede wszystkim w waszych sercach.
Modlitwa też jest potrzebna o oczyszczenie i przemianę Kościoła, gdyż nadszedł czas, że się okaże, kto jest sługą Kościoła.
Wszystko to stać się musi, gdyż nadszedł kres zła i działania szatana, dlatego zło ujawnić się musi. Lecz choć jest teraz tyle zła, dzieci Moje, bądźcie pełne nadziei i pokoju Mego, bo przeminie oblicze tego świata i zakończy się fala zła.
Tak Aniu, modlitwy trzeba, bo wielka jest fala zła i czas jest bliski, gdy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy.
 
24.12.16. Pasterka
 
Dziś Pan Jezus w Komunii Świętej powiedział mi.
Jezus: Jesteś pod Moimi skrzydłami, jesteś w Mojej obecności, tak jak od wielu lat jesteś w obecności Ducha Świętego. Zawsze będziesz w Mojej obecności, bo Ja sam pragnę cię chronić i chcę, byś była radosna i szczęśliwa. Twój pokój będzie niezachwiany.
 
26.12.16. godz.00:29
 
Jezus: Dziś Aniu, trudne czasy nadchodzą i wiele dusz będzie cierpiało z tego powodu. Będzie się zdawało, że zło zwyciężyło i Chrześcijaninem być to nie ma sensu. Lecz dusze, które wierne pozostaną, one staną się zaczynem Nowego Kościoła, i przez nie Ja wszystko odbuduję i odnowię. Plany Moje są wielkie co do Polski i ludu Polskiego, i choć zło wielkie wysiłki czyni, Ja przeprowadzę swój plan poprzez naród Polski.
Tak Aniu, w Miłosierdziu Moim jest ratunek dla Polski, we Krwi Mojej Najświętszej jest ratunek dla Polski, w wytrwałej modlitwie jest ratunek dla Polski, i w ofierze Mi miłej jest ratunek dla Polski.
Tu wiele modlitwy potrzeba, by fala zła mogła być zniweczona, dlatego módl się o tchnienie Ducha Mego dla wiernych dusz, by modliły się o ratunek dla Polski.
 
27.12.16. 
 
Dziś w czasie Mszy świętej, podczas ofiarowania, zobaczyłam kielich, który uniósł się nad wiernymi w kościele. Z kielicha wylała się Krew, i usłyszałam słowa Jezusa.
 
Jezus: Wylewam Swoją Krew na cały kraj. Wylewam Swoją Krew na wszystkich wiernych.
 
28.12.16. godz.19:59
 
Jezus: Aniu, córko Moja, te słowa, które usłyszałaś podczas wczorajszej Mszy Świętej, były z Ducha Mojego i oznaczają, że obmywam ten kraj w Krwi Mojej dla uratowania jego. To wielka łaska Moja, i niech wie każda dusza i pamięta, że ratunek dla Polski jest we Krwi Mojej, we Krwi i Wodzie Miłosierdzia Mojego.                                                                                  Tak, nadal wiele modlitwy trzeba, by łaska Moja wciąż działała dla tego kraju. Ja pragnę łaski dawać i działać w duszach tego ludu, i choć zło jawne się stanie, Ja będę strzegł wiernego ludu. Łaska Moja nad każdą wierną duszą będzie działała, i moc Moja będzie ją ochraniała.                            Dlatego teraz ważne będzie, po której stronie kto stanie, kto za Mną się opowie, kto przeciwko Mnie stanie.
Każda dusza w tej sprawie światło dostanie, i to w czasie niedługim jawne się stanie, co kto ma w duszy. Tu niejedna dusza wstrząsu doświadczy i wtedy wybrać musi.
Tak Aniu, światło Moje przenika zakamarki duszy. Ty wiesz, co masz w duszy, i gdy przyjdzie ta chwila, proszę, byś modliła się o zagubione dusze, by w chwili wyboru strachem się nie kierowały, lecz w skrusze do Mnie powróciły. Tu wielka rola dusz żyjących w Mej bliskości, by Boga prosiły o nawrócenie dusz.                                                                                            
 
Tak, teraz proszę cię Aniu, aby słowa tu napisane jawne się stały dla pożytku wielu dusz. Ty nadal będziesz anonimowa, i wkrótce ci powiem jaka jest droga rozpowszechniania tych słów. Teraz niczego się nie obawiaj i wiernie słuchaj Mych słów, gdyż jeszcze wiele ci objawię, wszystko to dla zbawienia dusz.
 
 
30.12.16. godz.00:15
 
Jezus: Aniu, córko moja , wiele ci daję światła Mojego co do prowadzenia dusz, i wiele ci jeszcze zamierzam objawić co do Polski i związanych z nią wydarzeń. Zaś jeśli chodzi o ostatnie słowa Moje, to pragnę byś je umieściła w Internecie na stronie przez siebie stworzonej. I tam zamieszczać będziesz słowa przeze Mnie wskazane, bo część słów w
tym zeszycie zostanie, i niepotrzebne będzie już ich upublicznianie.                            Tu będziesz wpisywała słowa przeze Mnie wskazane, i byś pozostała anonimowa będziesz się podpisywała jako Anna od Jezusa, i nawet gdy będziesz o te wpisy pytana proszę, abyś do nich nie przyznawała.                          Tak Aniu, wielce żeś upracowana w Mojej winnicy, i teraz dam ci wytchnienie i duszy, i ciała, a jeśli chodzi o wpisy słów Moich w i Internecie, we wszystkim zostaniesz poprowadzona.