2016 Październik - Listopad
 
02.10.16. godz.22:50
 
Jezus: Aniu, córko moja, Ja jestem zawsze z tobą, bo ty jesteś w Sercu Moim a Ja w twoim zamieszkuję. Miłość to przenikanie i ciągła wymiana.
 
03.10.16.  godz.14:14
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest nauka co daje słowa z Ducha.                                    Duch Mój wszelką wiedzę posiada i zna odpowiedzi na wszelkie pytania. Wielka jest nauka Ducha, która i serce, i rozum poucza.
Tak, dusze drogie, choć macie wiedzę tego świata, nauki Ducha nie znacie, bo Duch Mój nie jest z tego świata, a w nim jest wszelka nauka. Dusza, która posiada dary Mojego Ducha wie, co to nauka z Ducha. Wielka jest przepaść między mądrością tego świata, a mądrością Ducha. Dusza czysta o prawym sercu wie, co to mądrości nauka i tej zawsze
szuka. Zaś dusza, która światem żyje, gardzi nauką Ducha, bo w materializmie żyje.  
Mądrość ducha jest dana duszom czystym i prawym. Dusza czysta i prawa poucza w pokorze ducha, i słów swych nie dodaje, bo chce żeby to była Moja nauka.                                                                                                        Tak Aniu, bądź pewna, dobra jest twoja nauka, bo w niczym siebie nie szukasz i słów swych nie dodajesz.
 
Godz.21:51
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest wiara co góry przenosi, wiara co zradza inne dusze do życia w wierze.                                                                                       Dusza, co jest nadprzyrodzoną wiarą obdarzona, inne dusze ubogaca swą wiarą. W duszy takiej Ja sam działam i sprawiam, że ona inne dusze zapala. To iskra Boża z Ognia Mojej Miłości sprawia, że dusza ta inne dusze rozpala.
 
09.10.16. godz.21:00
 
Jezus: Aniu, czas choroby jest czasem łaski. Jak wiele warta jest modlitwa zanoszona przed Tron Ojca Mego w czasie choroby. Ból i cierpienie jest zbawienne dla dusz, i to jest miła Mi ofiara, gdy jest Mi całkowicie oddana dla dobra dusz.
Dziś Aniu, wiele dusz skorzystało z modlitwy twojej choć był to dla ciebie trud. Tak, teraz sprawię, że łaska Moja będzie działała w tobie dla dobra dusz. Znaczy to, że słowa twoje wypowiedziane będą łaską dla dusz. Słowa łaską się stają, gdy moc Moją mają i na tym polega łaska, że w duszy działają.
 
W Miłosierdziu Moim są słowa mocy, słowa namaszczone mocą Ducha Świętego. To dar dla dusz, co czyste serca mają i dusze swoją w Moim Miłosierdziu oczyszczają. Dusza o czystym sercu słów Moich słucha z uwagą i siebie w niczym nie szuka, bo słowa Moje mają moc Ducha. Duch Mój zaś działa w tych co otwarte serca mają na działanie Mego Ducha. Tak, słowa mocy do nich trafiają, że serce zmieniają, wnętrze poruszają, w umyśle działają, do nawrócenia prowadzą, uzdrawiają, wnętrze przemieniają, uwalniają od złego ducha. Tak moc słów Moich to wielki dar łaski z Serca Mojego dany duszom o pokornym sercu.
 
10.10.16. godz.22:18
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest wyzwolenie duszy.                                                        Wiele dusz teraz żyje w niewoli, bo pokus świat wiele daje. Tu tylko łaska Moja może dusze uchronić. Szatan wciąż czyha na dusze i podszeptami je kusi. Tak dusza, która myśli, że sama podoła, w końcu do Mnie zwrócić się musi.
Tak Aniu, dusze, które ci powierzam, są często zniewolone i dlatego zanurzaj je w Miłosierdziu Moim. Krew i Woda z boku Mego są ratunkiem dla dusz zniewolonych, i tu jest Moja rada. Nie obawiaj się żadnego demona, bo Krew i Woda z Serca Mojego zniweczą plany jego. Niczego tak się nie obawia, jak Krwi Mojej Świętej z boku Mego.
Tak dusze, wiedzcie i pamiętajcie, że Krew i Woda to Miłosierdzie Moje, i to dusz wygrana i swoboda.
 
18.10.16. godz.20:23
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska, co wspomaga duszę.                                    To łaska, co sił dodaje, to łaska, co umacnia duszę, to pokój niezachwiany, to moc z wysoka, co ochrania duszę.
Tak, dusze, co w opresji jesteście władz i zwierzchności zła wiedzcie, że Moja łaska ochrania dusze, prowadzi, umacnia wbrew mocom zła. To wielka łaska, co z Mojego Miłosierdzia pochodzi i niweczy wszelkie ataki zła.
 
19.10.16. godz.23:53
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest wolność duszy.                                                                     Dusza zniewolona przez złego ducha tylko w Moim Miłosierdziu może odzyskać wolność. Nawet gdy się zdaje, że demon do zagłady taką duszę prowadzi, i traci ona nad sobą całkowicie władzę, to miłość Moja taką duszę uwolni i na drogę życia sprowadzi. Dusza pokorna pragnie wolności ducha, zaś dusza, która myśli że sama sobie poradzi, ona wolności nie szuka, lecz Moja łaska do wolności zawsze ją doprowadzi. Tu jest Moja nauka, dusze które w niewoli jesteście wiedzcie , że w pokorze wolności się szuka. Zaś dusza, która trwa w pysze, tą doświadczam i dopuszczam nękanie i dręczenie przez złego ducha.
Tak przez ból i cierpienie sprawiam, że dusza ratunku szuka.
Tak dusze, wiedzcie i pamiętajcie, że miłość Moja zawsze prowadzi do wolności ducha jeśli jej w pokorze się szuka.
Tak Aniu, duszę którą ci powierzyłem i O.X. Ja sam prowadzę i do wolności doprowadzę. Teraz się zdaje, że szatan ma władzę lecz on wie, że jest przegrany. Tu cierpliwości i roztropności trzeba, by duszę tą doprowadzić do wolności. Tak teraz proszę, byście post
podjęli w intencji jej wyzwolenia, a także podjęli drobne wyrzeczenia. Wielka to Moja łaska, gdy duszę do wolności prowadzę, lecz i wam ufam i wierzę, że nie będziecie żałowali ofiary, bo są duchy, co ofiarą postu się przegania. Tak teraz Moja łaska jest z wami i Duch Mój was osłania.
 
W Miłosierdziu Moim jest radość duszy. Dusza choć w cierpieniu i w udręce świata tego przebywa, gdy jest blisko Mojego Serca, Ja sam wlewam radość i pokój w jej serce.
Dziś czasy egoizmu nastały i mało kto wie, co to miłość. Tam, gdzie egoizm, tam próżność, tam smutek, tam niezadowolenie, tam ciągłe narzekanie, tam pretensje i żale, tam strata czasu na próżne rzeczy, tam w pokusach tego świata upodobanie.
Wszystko to niszczy duszę i taka dusza nie wie, co to radość. Prawdziwa radość jest w głębi duszy i ta dusza też nie wie, co to miłość.
Zaś dusza, co Mnie szukała i znalazła wie, co to miłość, wie co to radość, gdyż Ja sam jestem radością jej duszy.
 
25.10.16. godz.22:00
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim prowadzę duszę do zbawienia, tu łaska Moja, co prowadzi dusze.                                                                                                          Droga Moja wydaje się kręta i pełna trudności, jednak ona jest prosta, mimo zawiłości. Zaś trud, który daję, oczyszcza i przemienia duszę, tak że perłą się staje.
Tak Aniu, Ja sam prowadzę twoją duszę i w Miłosierdziu Moim jest Moja ochrona. Choć doświadczasz ataków szatana, to hartuje twą duszę. Tak uczysz się cierpienia i dobrze czynisz, że się nie poddajesz, bo do walki przeznaczona jest twa dusza.
Tak, dusze Moje kochane, bądźcie dzielne i wytrwałe, bo walką jest życie i zmaganiem. Ja zaś jako Król Miłosierdzia, jestem wam zbawieniem i zbawiam was dnia każdego.
 
 
01.11.16.  godz.21:30
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest zbawienie dusz czyścowych.                                  W dniu, gdy święte dusze się radują, Niebo czeka otworem na dusze zbawione. W dniu tym, wielka jest łaska Moja, i Krew i Woda jest zbawieniem dla dusz wielu. Jakże cenna jest modlitwa wiernych i ich
zabiegi o dusze im bliskie, tak bardzo trzeba modlitw duszom w czyśćcu. Każda dusza, która modlitwę dostaje, po stokroć oddaje.                                         Wierna jest modlitwa dusz w czyśćcu, a im tak mało modlitw się daje.                    W tym dniu szczególnym, gdy Niebo z Ziemią się łączy, Miłosierdzie
Moje jest Bramą i przejściem do Nieba. Moja łaska te dwa Kościoły łączy, by dusze przechodziły do Nieba. Wielka jest wdzięczność duszy, co łaski dostąpiła, i ona pragnie modlić się za duszę, co jej ulżyła.
Tak Aniu, modlitwa twoja wiele uczyniła i dusz wiele Niebem się ucieszyło. Jeśli zaś chodzi o Ojca twego, to dusza jego w czyśćcu się znajduje, bo wielka była wina jego za grzechy podczas życia popełnione. Tak, dusza jego na dno czyśćca spadła, bo śmierć jego była nagła.                                  Tak Aniu, wielkie twoje staranie, lecz czasu trzeba na duszy jego wyrwanie. 
Dusze drogie, co o swoich bliskich zmarłych zabiegacie, módlcie się gorąco i wytrwale, bo i wy losu swego nie znacie. Dusza, co za dusze w czyśćcu modli się stale, może liczyć, że i za nie ktoś modlić się będzie wytrwale. To łaska Moja, co wiąże dusze, to łaska Moja, co
sprawia, że żadna dusza w czyśćcu nie jest sama.
 
 
02.11.16. godz.23:12
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest oczyszczenie dusz czyścowych.                               Wielka to Moja łaska, gdy dusza przechodzi do Nieba, gdy oczyszczona, w sukni łaski wstępuje do Nieba.
To Święto, gdy Chóry Anielskie wyśpiewują Alleluja, bo każda dusza jest skarbem w Niebie. I tu znajduje swoich bliskich, i tu ma mieszkanie w Niebie. To też jest łaska dla dusz, co na Ziemi swój czyściec mają, i dla tych, co idą drogą doskonałą. Wielka to łaska Miłosierdzia Mojego, gdy dusza przechodzi od razu do Nieba.
Tak Aniu, dziś wiele dusz skorzystało z modlitwy twojej, lecz Niebo nie stoi otworem dla członków rodziny twojej. Tak, wielu modlitw jeszcze trzeba i Mszy Świętych odprawionych w ich intencji.
 
Tak, dusze Moje, modlitwa wasza jest zbawienna dla dusz, co wyczekują na modlitwę i Msze Święte, ich bezradność jest wielka. Dusze w czyśćcu bardzo liczą na modlitwę i Msze Święte, bo czas cierpienia jest zawsze długi, a ich modlitwa jest wierna.
Tak, drogie dusze, co troskę macie o członków swej rodziny, nie zapominajcie, że i tam macie rodzinę, a czas spotkania waszego może stać się niedługi. 
Tu na ziemi jest walka o zbawienie wasze, a w czyśćcu czas oczyszczenia za winy wasze. Tu czas, gdzie szatan zamęt wprowadza i zwodzi, tam czas odkupienia za grzechy przeszłości na ziemi. Tu czas, gdy dusza przyjemności szuka i lekkiego życia, tam czas odkupienia i bólu.
Tu czas, gdzie zabawa i towarzystwo, i rozkoszy szukanie, tam czas, gdzie szatan ma używanie. Tu czas, gdy dusza myśli o sobie i siebie szuka, tam czas gdzie dusza Boga wyczekuje. Tu czas, gdy na modlitwę czasu brakuje, tam czas cierpienia i modlitwy.
Tak, dusze, życia w Bogu szukajcie, czasu na ziemi nie marnujcie, bo czas to zbawienny łaską Moją dany. To czas walki o życie wasze, proszę was, byście go nie marnowały, bo życie tu wam dane szybko mija jako czas próby i zmagania.
Tam wieczność przed Obliczem Boga przebywania, tam szczęście niczym nie zmącone, tam radość nieustanna. Tu służba radosna was czeka według przeznaczenia od Boga danego. Praca w służbie Boga to radość wielka, bez zmęczenia w pełni szczęścia.
 
04.11.16. godz.23:19
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest światło Moje co poucza duszę, to jest Moja nauka.
Miłosierdzie Moje jest źródłem nauki. Tu światło, co oświeca umysł, tu zrozumienie, tu mądrość prawdziwa, co z Mego Ducha pochodzi. Tu wzrost mądrości, tu nauka miłości, co wciąż zmienia duszę, tu droga do doskonałości, co prowadzi dusze.
Tak Aniu, spowiedź twoja była bardzo dobra w oczach Moich, i dobrze zrozumiałaś słowa Moje. Choć nie masz kierownika swego, jesteś w trosce Mojej. Tu, kiedy Ja sam prowadzę duszę twoją, nie ma niebezpieczeństwa żadnego. Wkrótce dam ci kierownika nowego, już
jest wyznaczony.
Tak dusze, w Miłosierdziu Moim jest troska o dusze, troska o prowadzenie, troska o pouczenie, o odpowiedniej drogi wyznaczenie, troska o sprawy duchowe i materialne, o sprawy ciała i ducha, troska o wypoczynek, troska o radość w Moim Duchu.                                                          Troska o wszystko ma znaczenie, bo dzieci moje, zbawienie jest waszym celem. Tak, bądźcie pewne dzieci moje, że miłość Moja was nie zwodzi, bo wszystkie jesteście w trosce Mojej, takie jest Moje Miłosierdzie.
 
06.11.16.  godz.21:41
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest plan Boży, który prowadzi dusze do zbawienia.                                                                                                            Choć dusza zatwardziała jest w swoim postępowaniu i win swoich nie uznaje, Ja i Bóg Ojciec mamy plan, co zmienia dusze. W planie tym jest zdarzeń wiele, co poruszyć serce mają, by dusza poznała swą nędzę.
 
Tak dusze, wiedzcie i pamiętajcie, w Moim Miłosierdziu jest duszy poznanie i w Moim Miłosierdziu jest łaska, co sprawia, że serce grzesznika jest poruszone. I tak drogie dusze, nawrócenie i poznanie jest w Moim planie, wielka to łaska.
W Miłosierdziu Moim są zbawienne plany dla duszy. W Miłosierdziu Moim jest miłość, co każde serce poruszy, w Miłosierdziu Moim jest radość z powrotu każdej duszy.
 
16.11.16. godz.23.07.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest doświadczenie świętych, co twardy charakter mają.
Duch ich niezłomny i wierny, choć wiele zła doświadczają, życie ich walką i zmaganiem, i wytchnienia nie znają, bo w niczym siebie nie oszczędzają. To dusze ofiarne do życia w męczeństwie przeznaczone, ich serca otwarte bólem naznaczone. Dusze te żyją w nieustannej walce, wciąż walczą z szatanem w nierównej walce. Tylko Moja Miłosierna
łaska je podtrzymuje i dzięki Mej mocy dusza przewagę zyskuje.
Tak Aniu, dałem ci ciężkie doświadczenie, i dopuściłem do ciebie zwątpienie, byś ufać Mi mogła bez granic, choć się wydaje, że nadziei nie ma i wszystko jest przegrane. To pewien rodzaj samotności ducha, to oddzielenie pozorne, gdzie dusza twoja wielkiej oschłości doświadczyła i Mojej nieobecności. Tak, teraz Aniu uważnie słuchaj głosu Mojego, bo
miłość Moja nie zwodzi i nigdy nie zawiedzie.
Tak ,drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, wierna Ma miłość i nigdy was nie zawiedzie, choć się wydaje, że życie wasze jest przegrane, to tylko Ja znam jego koniec i wiem dokąd was prowadzę.