2017 Czerwiec
 

02.06.2017. godz.21:32

 

Gdy przyjęłam Pana Jezusa w Komunii Świętej usłyszałam.

 

Jezus: Ufaj, Ja Jestem. Wszystko przyjmij jako z ręki Mojej w bezgranicznym zaufaniu.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ufność duszy nie zachwiana co daje pewność w to co obiecałem.

Nawet dusza wierna i ufna jest kuszona przez szatana i jej wiara i ufność może być osłabiona. Zaś w Miłosierdziu Moim nie ma obaw ani wątpliwości, w Miłosierdziu Moim jest pewność Mojej miłości.

Tak, łaska Moja działa w duszy i daje pewność i ufność, że Ja nigdy nie opuszczę ani nie zawiodę duszy.

Tak, Aniu, ufaj Mi bez granic, miej do Mnie zaufanie.

Tak, drogie dusze, wiele jest trudnych sytuacji, co osłabia duszę i bez łaski Mojej szatan zadręczy duszę, a nawet zepchnie z drogi Mojej.

Czy wiecie, że trudne zdarzenia są darem niezbędnym dla was do zbawienia?

Czy w trudzie i znoju nie zdobywa się Nieba? Czy dusza, co w wygodzie żyje może być wypróbowana?

Tylko w walce i trudzie szlifuje się diament, by niczym jaspis dusza w Moim świetle zajaśniała. Tak, miłość Moja w walce i trudzie dusze utwierdza i prowadzi, by miłość była coraz większa, by ufność była niezachwiana, by nadzieja była zawsze pokładana, a wiara ciągle pogłębiana.

Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest łaska bezgranicznego zaufania. Wszystko pokładajcie w miłości Mojej, bo taka jest wiara.

 

04.06.2017. godz.19:42

 

Jezus: Święto zesłania Ducha Świętego jest świętem mocy Mojej. Każda dusza, co jest otwarta na działanie Ducha Świętego, doświadcza Mojej mocy i łaski. W dniu tym przenikam dusze, udzielam łaski i obdarowuję charyzmatami potrzebnymi do posługi Mojej.

Tak, drogie dusze, czy wiecie czym są Moje łaski, a czym są charyzmaty?

Łaski Moje to dary, co dusza potrzebuje do życia w łasce Mojej. Tak nimi jest: dar wiary, modlitwy, miłości, rozumu, mądrości, pobożności, bojaźni Bożej, nadziei, roztropności. Wszystkie te dary są łaskami Moimi potrzebnymi duszy, by dojść do zbawienia.

Zaś jeśli chodzi o charyzmaty, to są dary specjalne do posługi Mojej. I tu mamy: dar prorokowania, dar wstawiania się za innymi, dar języków i ich tłumaczenia, dar odsyłania złych duchów i ich rozpoznawania, dar uzdrawiania, dar poznania. Wiele jest charyzmatów Moich. Jest ich tak wiele, że do końca życia dusza może być ubogacana.

Każdy charyzmat jest niczym diament i jak diament jest udoskonalany. Wielkie jest bogactwo duszy obdarowanej Moimi łaskami i charyzmatami. To jest prawdziwe bogactwo duszy, które jest jak „ wiano” wnoszone w dniu wiecznych zaślubin duszy z Bogiem.

Tak, dusze, strzeżcie swoich darów i chryzmatów i wszystkie wykorzystujcie, bo są wam dane do posługi Mojej jako „ wiano”.

 

05.06.2017. godz.21:10

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar modlitwy.

To dar wyjątkowy, który nie tylko ubogaca i prowadzi dusze, to dar co wzrost duszy daje.

Czym jest modlitwa charyzmatyczna?

To modlitwa, co z Ducha Mojego płynie i Duch Święty prowadzi modlitwę. Modlitwa nie jedno ma imię. Są wyuczone modlitwy podane przez Kościół i świętych, są modlitwy nakazane podczas Mszy Świętej, są modlitwy, co z serca pochodzą i je daje Duch Święty, są modlitwy natchnione i je też daje Duch Święty. Zaś modlitwa w językach jest jednym z charyzmatów i tu wyjątkowo działa Duch Święty, gdyż modlitwa taka, choć nie rozumiana, wyjątkowo działa. Modlitwa ta działa w głębi duszy i otwiera serce, uzdrawia dusze, oczyszcza dusze i serce. Jest torturą dla demonów, bo moc Moja przez nią działa. Jest to wielki charyzmat, choć nie doceniany.

Tak, Aniu, w modlitwie wzrastasz dnia każdego i cenisz sobie charyzmat modlitwy, bo dla ciebie nie ma w tym nic głupiego.

Tak, dzieci moje, ceńcie sobie modlitwę, jak i dar mówienia językami, i śpiewania językami, gdyż jest to dar dobrze Aniołom znany, a na ziemi pogardzany. Otwierajcie swe serca na ten wielki dar charyzmatem zwany. W Mych charyzmatach nie ma nic wstydliwego, ani nic niemożliwego. Tak, ten dar każdej duszy może być dany. Jeśli zaś chodzi o ducha modlitwy, to duch co w sercu przemawia. Od Boga samego są Jego modlitwy.

Lecz cóż ma robić dusza, co nie ma daru modlitwy i charyzmatu nie ma?

Ta dusza niech prosi Ojca Mego,, by dał jej Ducha Świętego, bo nikt tak nie uczy modlitwy.

Dusze Moje, w Miłosierdziu Moim są wszystkie modlitwy. Te przez Kościół dane i świętych, te od Ducha Świętego. W Miłosierdziu Moim znajdziecie wszystkie modlitwy.

 

06.06.2017. godz.21:45

 

Przyjęłam Komunię Świętą i usłyszałam.

 

Jezus: Ufaj i miej nadzieję.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska niezłomnej nadziei.

Czym jest nadzieja?

To wiara, że wszystko, co się zdarza jest z ręki Mojej. Nadzieja to siostra ufności i jedna bez drugiej nie istnieje. Dusza, która ma nadzieję ufa i trwa przy Bogu, choć trudne są jej koleje losu. Łaska nadziei pochodzi od Boga, dusza nie może mieć sama z siebie nadziei. Trudne bywają koleje losu i w trudzie okazuje się, ile dusza ma nadziei i czy wszystko pokłada w Bogu. Łatwo trwać i mieć nadzieję, gdy wszystko się dobrze układa, gdy los sprzyja. Lecz gdy wszystko tracimy, ileż nam trzeba nadziei, ileż trzeba siły, by wiara, ufność i nadzieja nie zostały zachwiane, by dusza trwała przy Bogu i w Nim wszystko pokładała.

Tak, Aniu, trwaj przy Sercu Moim w nadziei i pokoju. Ja Jestem twoją siłą i w niczym nie zawiodę, bo wierna jest Moja miłość.

Tak, dusze Moje, wiedzcie i pamiętajcie, że nadzieja jest w Sercu Moim jako łaska Miłosierdzia.

 

 

07.06.2017. godz.21:51

 

Gdy przyjęłam Komunię Świętą usłyszałam.

 

Jezus: Aniu, ufaj Mi, Moja miłość jest przy tobie.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar miłości.

Czym jest prawdziwa miłość? Prawdziwa miłość to całkowite oddanie, to ciągłe trwanie, to ofiara bez granic.

Taka miłość nigdy nie ustaje, taka miłość nie tylko trwa, ale wzrost duszy daje. Prawdziwa miłość wzrasta i wciąż rozkwita nowym tchnieniem Mojego Ducha, bo miłość jest darem Ducha Świętego jako tchnienie Ojca Mego.

Każda dusza pragnie miłości, i gdy nie ma Mojej miłości wciąż jej pragnie i szuka. Wiele jest odcieni miłości i wszystkie miłości pochodzą z Mego Ducha. Świat daje namiastki miłości, namiastki szczęścia, namiastki radości. Tym jest chwilowa przyjemność.

Zaś Ja daję wszystko bez reszty i wypełniam duszę i serce swoją miłością, by czuła szczęście i żyła w Mojej radości.

Czym jest życie w Mojej obecności?

To wielka łaska przeznaczona dla dusz dążących do świętości, wybranych przeze Mnie do życia w świętości.

Miłość Moja jest wszystkim i wszystko wypełnia. Przychodźcie dusze do Mojego Miłosierdzia, tam miłość Moja czeka, by przyjść do waszego serca.

 

13.16.2017. godz.22:02

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska cierpienia.

Wielka to łaska, co nie tylko wzrost duszy daje, ale to też łaska, co daje moc do znoszenia cierpienia.

Miłe Mi są dusze, co ofiarowują swoje cierpienie i łączą je z Moim cierpieniem. Wiele mogą wyprosić takie dusze i mogą wiele zmienić.

Czym jest cierpliwe znoszenie cierpienia? Cierpliwe znoszenie cierpienia jest łaską, co prowadzi do zbawienia. Jest łaską odkupienia win, jest łaską, która może ratować inne dusze, jest łaską udziału w zbawieniu świata, co ze Mną jednoczy duszę.

Rożne są oblicza cierpienia. Jest cierpienie zbawienne, co do Boga przybliża duszę, jest cierpienie pełne złości, co niszczy duszę, jest cierpienie pełne żalu, co od Boga oddala duszę. Trudno jest cierpieć i radość zachować, trudno w cierpieniu troszczyć się o innych i o sobie zapomnieć. Trudno Boga uwielbić, gdy Krzyża unieść nie można, a jeszcze trudniej swoje życie Bogu oddać.

Tak, Aniu, tam gdzie nie ma cierpienia, nie ma też zrozumienia czym jest cierpienie i czym jest samotność duszy w cierpieniu. Ty wiesz czym jest współcierpienie i czym jest w bólu towarzyszenie.

Tak, dusze Moje, w Miłosierdziu Moim jest wielka łaska cierpienia, a także łaska towarzyszenia duszom w cierpieniu. To łaska, co podtrzymuje dusze i sprawia, że trwają przy Mnie w największym cierpieniu.

 

15.06.17.

Procesja Bożego Ciała.

 

Jezus: Módl się Aniu za całą Parafię.

 

Prosiłam o odnowienie Parafii, by ożyła na nowo, by przyciągała ludzi spoza Parafii. Za kapłanów, by byli całkowicie oddani swojej służbie...

 

Pierwszy Ołtarz.

 

Jezus: Moja miłość przenika wszystkich. Jestem na wszystkich ulicach Parafii. Módl się o otwarcie serc ludzi w Parafii i na całym świecie.

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Ja Jestem, ufaj bez granic. Błogosławię wszystkim.

 

Drugi Ołtarz.

 

Jezus: Jak wiele jest serc z kamienia, jak wiele Mnie nie potrzebuje, jak wiele Mnie nie chce. Tak niewiele pozostanie wiernych , gdy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy.

Módl się, Aniu, za cierpiących, za tych co nie mogą iść w Procesji, za tych którzy Mnie nie znają i za cierpiących kapłanów.

 

Trzeci Ołtarz.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Błogosławię wszystkim. Jestem nie tylko na tych ulicach, co się przechadzam. Jestem na ulicach całej Parafii. Moja miłość przenika wszystko i wszystkich.

Módl się Aniu za kapłanów, którzy się sprzeniewierzyli i za tych, którzy każdego dnia Mnie obrażają. Niech twoja modlitwa będzie wynagrodzeniem.

 

Czwarty Ołtarz.

Jezus Błogosławił całemu światu.

 

Godz.21:51

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska Mojej obecności.

Czym jest Procesja Bożego Ciała?

Procesja Bożego Ciała, to czas odwiedzin Boga samego w Trójcy Jedynego. To czas, gdy sam Bóg patrzy z miłością jak się Jego dzieci mają. Tu nie ma krytyki ni oceny, to spojrzenie pełne miłości, choć teraz dzieci dla Boga czasu nie mają i wolą czas spędzić inaczej. Procesję Bożego Ciała jako folklor uważają i wstydzą się w ten sposób publicznie wyznać Boga, to i tak Jezus przychodzi do swoich dzieci jako zatroskany Ojciec pełen miłości.

Wielka to łaska, gdy Bóg sam przechadza się ulicami, wielka to łaska, gdy wszystkim Błogosławi, wielka to łaska, gdy Bóg w kawałku chleba ukryty jest z nami.

Jednak to On w Majestacie i Chwale, sam Bóg przechadza się ulicami, sam Bóg pochyla się w trosce nad nami. Nikt tak naprawdę nie wie czym jest Procesja Bożego Ciała. Czym jest orszak Procesji nie tylko tej widzialnej, ale i tej Boga w Majestacie wraz z Archaniołami, Aniołami i Świętymi, co idą także w Procesji Bożego Ciała.

To czas, gdy Niebo zstępuje na Ziemię, by umocnić mocą swej miłości swych braci, co w trudzie dnia codziennego się zmagają. Święta to Procesja i pełna jasności, tu szatan ucieka, nie może znieść Boga bliskości.

Tak, dzieci Moje, choć w części widzicie czym jest Procesja Bożego Ciała, bo wszystkiego poznać nie możecie. Tak jak poznać i zrozumieć czym jest Niebo, tak teraz poznać nie możecie czym jest Procesja Bożego Ciała.

 

17.06.2017. godz.21:58

 

Drugi dzień Oktawy Bożego Ciała.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Aniu, ufaj bez granic. Przeprowadzę cię przez największą burzę.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest pewność, że droga którą idzie dusza jest Moją drogą.

W Miłosierdziu Moim jest poznanie właściwej drogi przez tchnienie Ducha Mego.

Tu łaska poznania co dobre, a co złe jest dla duszy, tu łaska właściwego wybierania i decydowania, tu łaska Mojej woli poznania.

Tak, drogie dusze, wiele decyzji w swym życiu podjąć musicie, a każda decyzja waży wasze życie. Wiele kosztują złe decyzje i wiele kosztują złe wybory podejmowane w pośpiechu bez zastanowienia, i te co nic wspólnego z wolą Moją nie mają.

Roztropne dusze się zastanawiają, innych pytają, na modlitwie rozważają i woli Mojej szukają. Tym duszom Ja pomagam, by nie pobłądziły i chroni je Moja Matka, by błędu nie popełniły.

Zaś ty, Aniu, masz Mojej woli poznanie i wyjątkowe rozeznanie. Ja odpowiadam na prawie każde wasze pytanie. Tak, daję ci nie tylko twojej drogi poznanie, ale i rozeznanie i ukierunkowanie dla dusz ci danych, i na twej drodze stawianych.

Tak, dzieci Moje, w Miłosierdziu jest poznanie woli Mojej, co kierunek duszy daje i pewność, i rozeznanie.

 

 

18.06.2017. godz.22:09

 

Trzeci dzień Oktawy Bożego Ciała.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Błogosławię całemu światu, Błogosławię tobie i twojej rodzinie. Wierz i ufaj bez granic.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska wiary.

Czym jest wiara człowieka w Boga?

To łaska, co otwiera oczy duszy i serca, to łaska odczuwania miłości Bożej, to łaska poznania Bożej obecności.

Dziś tak wiele dusz żyje bez Boga i nie chce go znać ani szukać. Dziś człowiek sam sobie chce wystarczyć, sam sobie chce być Bogiem. Wiele modlitwy trzeba, by dusza Boga szukała, by w świecie tym poznać go chciała.

Czym jest dusza bez Boga?

Dusza bez Boga w marności żyje i pustce wewnętrznej, i nie wie, że w życiu jest coś więcej. Dusza bez Boga, bez Jego miłości jest martwa. Biedna jest dusza, co nie zna prawdziwej miłości. Dusza bez miłości umiera, dusza bez miłości usycha, karleje, żyje jakby nie żyła.

Tak, Aniu, wierz i ufaj bez granic, bo miłość Moja cię prowadzi i chroni. Nie martw się o nic, Ja dam ci pracę i umocnię twoje kroki. Wsłuchuj się w Moje Serce i bądź posłuszna jak jesteś.

W Miłosierdziu Moim jest wiara, co nie ma granic niczym ocean nieprzebrany, a tam, gdzie wiara, tam i ufność, co wierzy miłości.

 

19.06.2017. godz.21:46

 

Czwarty dzień Oktawy Bożego Ciała.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Bóg Ojciec: Moja Miłość przenika wszystkich. Ci, co Mi nie ufają zginą, a ci, co Mi zaufali będą ze Mną w wieczności.

 

Bóg Ojciec: W Miłosierdziu Moim jest życie wieczne.

Czym jest życie wieczne?

Życie wieczne jest wielkim darem. Ja Bóg Ojciec stwarzam dusze z miłości i wszystkie tulę i noszę w Sercu Moim. Jestem Bogiem zazdrosnym o dzieci swoje, gdyż wszystkie stworzyłem z miłości i pragnę by były ze Mną w Niebie. Serce Moje krwawi, gdy widzę jak dzieci Moje idą na zatracenie, nie ma większego smutku jak śmierć dzieci swoich.

Choć wszystko jest w Moim ręku i Jestem Bogiem wszechmocnym i wszechmogącym nic nie Mogę uczynić wbrew woli dzieci swoich. Stworzyłem ich z miłości i dla życia w wolności, by wybierały miłość.

Największym Moim pragnieniem jest, by dzieci Moje były w Niebie, by Nieba pragnęły nade wszystko, by w miłość wierzyły i ufały Mi mimo wszystko.

Ja, Bóg Ojciec, kocham swe dzieci miłością niepojętą. Wciąż ogniem płonie Me Serce, bo pragnę i tęsknię, i czekam aż dzieci Moje będą ze Mną znowu w Niebie.

Każda dusza z Serca Mego pochodzi, każda dusza nosi w sercu cząstkę Boga, każda dusza potrzebuje miłości, i każda jest stworzona dla Nieba.

 

20.06.2017. godz.21:31

 

Piąty dzień Oktawy Bożego Ciała.

Procesja.

Jezus: Największa miłość jest wtedy, gdy cierpimy z radością.

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Jezus: Moja miłość przenika wszystko i wszystkich, by wszyscy wszystko znajdowali w Mojej miłości.

 

Maryja: Duch Święty przenika władze duszy.

Gdy czekałam z Apostołami na Zesłanie Ducha Świętego nasze serca były przygotowane na Jego przyjęcie, ufne i otwarte.

Dziś moc Pańska daremnie puka do ludzkich serc, dziś ludzkie serca są twarde i harde, pełne pychy i egoizmu.

Jak dziś Bóg może przyjść do ludzkich serc?

Na wszystko jest sposób, a sposobem tym jest post i modlitwa, życie ofiarne cierpliwie znoszące zło. Wiele razy już prosiłam dzieci Moje, by w postach i modlitwach wynagradzały zło, by się umartwiały, za grzeszników wstawiały. Jednak szybko zapał mija i trudno jest trwać w wyrzeczeniach, i w postach mało kto ma upodobanie. Jednak i modlitwy jest mało, a dziś tak wiele jest zła.

Tak, córko Moja, miła jest Bogu modlitwa twoja i wyrzeczenia, choć drobne są. Pragnę cię prosić, byś więcej pościła i odmawiała sobie przyjemności. Proś w intencji grzeszników o ich nawrócenie, by Boga szukali, i Boga proś o cierpliwość dla nich, by ręka Boga Ojca od kar była powstrzymana. Niech to będzie ofiara przebłagania.

Tak wiele ofiar, postów i modlitw trzeba, bo zło każdego dnia wyrywa Bogu dusze, i wiele łez i cierpienia trzeba, by dusze mogły wejść do Nieba.

Ja, Maryja, wstawiam się za swymi dziećmi nieustannie i oręduję, by przebłagać karzącą rękę Boga. Dziś pomocy waszej potrzebuję, by przebłagać Boga Ojca i uprosić łaski dla tych, co stracili z oczu Boga.

Tak, dzieci Moje, dziękuję wam za modlitwy, posty i ofiary. Tak bardzo radują Serce Moje i Mojego Syna. Z Serca wam Błogosławię i zawsze pamiętam w modlitwach.

 

21.06.2017. godz.22:21

 

Szósty dzień Oktawy Bożego Ciała.

Podczas Procesji usłyszałam.

 

Jezus: Niebo jest miłością.

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Błogosławieństwo jest darem miłości.

 

Duch Święty: Tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest miłość. Nic zdarzyć się nie może bez tchnienia Ducha Świętego. Nie wszystkie zdarzenia są Boże, lecz to Duch Święty krzyżuje i niweczy działanie szatana. Szatan często myśli, że zwyciężył, lecz nie wie, że do Boga należy zwycięstwo. Wciąż daje złe podszepty i działa podstępnie, lecz moc Boga, moc Jego Ducha zwycięży. Choć dusze idą na zatracenie i tak niewiele pozostanie wiernych dusz, to Bóg wszystko odbuduje na łasce swego tchnienia, na tchnieniu Ducha Świętego.

Tak, Aniu, bądź wierna łasce Ducha Świętego, by mógł mówić przez ciebie bez przeszkód.

Ja, Duch Święty, jestem życiem, tchnieniem Boga samego, nic nie może się zdarzyć bez Ducha Świętego.

 

22.06.2017. godz.21:06

 

Siódmy dzień Oktawy Bożego Ciała.

Procesja.

 

Jezus: Najważniejsza jest Moja miłość. Nic nie dzieje się bez tchnienia Mojego Ducha.

 

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

Jezus: Błogosławię całej Parafii, Błogosławię całemu światu.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest tchnienie Ducha Świętego.

Co czyni tchnienie Ducha Świętego?

Tchnienie Ducha Świętego przenika dusze, przenika serca i umysły. To tchnienie działa w każdym człowieku i w każdej rzeczy przeze Mnie stworzonej. Tchnienie jest wiatrem, co w Słowie Boga Stworzyciela uczyniło ziemię i wciąż doskonali każde stworzenie.

Tchnienie Moje jest mądrością i wszelką wiedzą. Wiedza, mądrość, roztropność pochodzą od Ducha Świętego, i życie w czystości jest darem Jego. Tak, i zaufanie od Niego pochodzi i bojaźń Boża, i wiara, i wszelkie dary i łaski od Niego pochodzą. A każda ludzka miłość potrzebuje oczyszczenia i udoskonalenia, by Bożą i czystą się stała.

Tak, dzieci Moje, w Miłosierdziu Moim jest tchnienie Ducha Świętego, tchnienie Źródła miłości Mojej.

 

23.06.2017. godz.22:11

 

Ósmy dzień Oktawy Bożego Ciała.

 

Gdy przyjęłam Pana Jezusa do serca usłyszałam.

 

Jezus: Ja Jestem Królem, Panem życia i śmierci.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar życia.

Czym jest dar życia?

Dar życia jest aktem miłości Boga samego, co stwarza wszelkie życie. To cud stworzenia jako korona Boga samego, tak cenne jest ludzkie życie.

Bóg stwarza człowieka do życia wiecznego, lecz czy człowiek szanuje życie?

Większość ludzi żyje tak, jakby od nich wszystko zależało, jakby życie większego znaczenia nie miało. W życiu liczy się każda chwila, jak i każdy czyn, czy słowo powiedziane. Nawet myśl nie jest bez znaczenia, bo wszystko sprawia czy życie nasze jest prawe. Duch człowieka żyje na wieki. Choć słabe i przemijające jest ciało, to dusza człowieka jest młoda na wieki, mimo że starzeje się ciało.

Tak, dzieci Moje, Ja Jestem Bóg Stworzyciel, jestem waszym Ojcem i wszystkie dusze miłuję na wieki, bo życiem moim jesteście i koroną Moją w całym stworzeniu.

Tak, proszę was, byście życie swoje cenili i nie marnowali, ani nie tracili żadnej chwili, gdyż tym życiem pracujecie na Niebo. Pamiętajcie dzieci Moje, życie wasze na wieczność, i warto się trudzić, i warto cierpieć, i warto znosić przeciwności wiele, by znaleźć się ze Mną w Niebie.

 

24.06.2017. godz.22:05

 

Święto Jana Chrzciciela.

 

Św. Jan Chrzciciel: Cały czas modlę się za ciebie. Będę się modlił o odwagę dla ciebie, taką jaką ja miałem, o moc Bożą i odwagę głoszenia Ewangelii.

 

Św. Jan Chrzciciel: Jezus Chrystus jest Bogiem wszechmocnym i wszechpotężnym jak i Ojciec Jego. Ja zaś pyłem i prochem niegodnym wiązać Jego sandałów. Nic nie mogłem i nie mogę bez Niego uczynić, gdyż On wszystko czyni, mój wzór niedościgniony.

Ty, Aniu, zostałaś stworzona do wyższej świętości, dlatego wspieram cię modlitwą i czuwam nad tobą. Choć nie obrałaś mnie sobie za patrona, zawsze twój podziw wzbudzałem i zainteresowanie. Dlatego weź mnie za patrona, zobaczysz jaka jest moja opieka i ochrona. Ty wiesz ilu masz wrogów i jak liczne są zastępy szatana, i zdajesz sobie sprawę jak potrzeba jest ci moja modlitwa i opieka moja. Tak, rozmawiaj ze mną jak tylko czas pozwoli, a wiele ci powiem o Jezusie i głoszeniu Ewangelii.

 

25.06.2017. godz.20:17

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest czas zmiany, czas pożegnania i powitania, bo zmiany są w Miłosierdziu Moim.

Cóż dzieje się z duszą, gdy nie przyjmuje zmiany?

Trudno czasami przyjąć zmianę, szczególnie, gdy na gorsze się wydaje. Jednak Ja kieruję i wprowadzam zmiany, choć dusza ich nie rozumie. Tak, dusza co zmiany nie chce przyjąć jest zbuntowana i nie rozumie, co to miłość. Są zmiany zbawienne, co są wyzwoleniem i radością dla duszy, one dają nadzieję. Dlatego, mimo iż dusza niczego nie rozumie, powinna ufać i mieć nadzieję.

Tak, dusze Moje, Moje zmiany są zawsze dobrymi zmianami i dopuszczam trud, niepewność, a czasem zło po to, byście bardziej Mi ufały i wierzyły, że wszystko minie, a Mój plan wobec was nie zginie.

 

26.06.2017. godz.21:54

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim prowadzę i pouczam dusze.

Każda dusza, co słucha Serca Mojego, może poznać co Mi się podoba i co jest w woli Mojej. Wiele dusz błądzi i się boryka, traci wiele czasu i czas im umyka. Łaską jest czas dobrze wykorzystany, łaską jest upracowanie i zmęczenie, łaską jest trwanie przy pracy, na modlitwie. I łaską jest widzieć, że wszystko, co czynimy i jak czynimy ma znaczenie.

Czym jest bylejakość duszy?

To życie w chaosie, w gonitwie i zabieganiu, gdy zmęczenie zabiera radość duszy. Jak dobre jest wyważenie w pracy i na modlitwie, gdy wszystko jest w równowadze. Wtedy dobre jest zmęczenie, to zmęczenie szybko podlega regeneracji.

Tak, drogie dusze, ważna jest higiena życia, jak czystość duszy, jak rozwaga w czynieniu.

Dlatego pamiętajcie o Mym prowadzeniu, Mojej nauce i pouczeniu.

Miłość Moja jest pełnią harmonii, pragnę byście żyły w równowadze, radości i Mojej harmonii pełnej miłości.

 

27.06.2017. godz.22:02

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska, co sprawia, że dusza jest wsłuchana w Serce Moje.

Co dusza może znaleźć w Moim Sercu?

Dusza w Moim Sercu może znaleźć wszystko wedle potrzeby swojej. Tu łaski Miłosierdzia, dary i charyzmaty, ukojenie serca, uzdrowienie duszy i ciała, tu łaski nieprzebrane i nie do wyczerpania.

Tak, czerpcie, Moje dusze, naczyniem ufności, bo Ja ratuję wasze dusze i w Krwi Baranka obmywam wasze dusze. Każda dusza, co jest wsłuchana w Moje Serce, zna potrzeby Mojego Serca, tak jak i Ja znam jej potrzeby. Tam, gdzie serca złączone, tam i jedna wola, jeden zamysł, jedno dążenie. Dusza wsłuchana w Serce Moje ma zrozumienie i chętnie przyjmuje Moją wolę.

Tak, Aniu, wsłuchaj się w Serce Moje, a poznasz potrzeby Serca Mojego i twoja wola będzie złączona z Moją wolą.

Tak, dusze Moje, wielkim darem jest poznanie woli Mojej, a jeszcze większym życie zgodnie z wolą Moją.

 

28.06.2017. godz.00:02

 

Gdy przyjęłam Komunię Świętą usłyszałam.

Jezus: Aniu, ufaj bezgranicznie. Wszystkie obietnice wypełnię.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska obietnicy.

Czym jest łaska obietnicy?

Łaska obietnicy to zapowiedź Moich planów, to łaska poznania tego, co się wydarzy i łaska prowadzenia duszy. Ja wypełniam obietnice swoje i daje pewność duszy, że wszystko com obiecał wypełnię.

Tak, Aniu, widzisz sama, że mimo przeszkód, plan Mój zostanie ziszczony, ufaj obietnicy Mojej.

Tak, drogie dusze, choć wiele jest przeszkód i zdaje się, że obietnice Moje się nie spełnią, to i tak ziszczą się plany Moje. Wobec każdej duszy wszystko się wypełni.

 

29.06.2017. godz.21:33

 

Gdy przyjęłam Komunię Świętą usłyszałam.

Jezus: Aniu miłość Moja cię przeprowadzi.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska co przeprowadza dusze przez wszystkie trudności.

Czym jest pokonywanie trudności? Łaska umiejętnego pokonywania trudności jest związana z łaską wytrwałości. Dusza, co wytrwale idzie drogą wiary pośród trudności nabiera hartu ducha i chwałą jest Ojca w Niebie, ona zmierza do doskonałości. Zaś droga doskonałości jest ściśle związana z drogą do świętości.

Tak, Aniu, droga twa pełna trudności i w harcie ducha idziesz tą drogą. I tu nie tylko idziesz drogą doskonałości, co zmierza do świętości, lecz uczysz się odwagi i stawiania czoła trudnościom. Tak, nie wycofujesz się, lecz Moją mocą wszystko pokonujesz, tak się zdobywa palmę świętości.

Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim znajdziecie siłę i odwagę do pokonywania trudności, i doświadczycie radości mimo trudu, bo kto ze Mną idzie, doświadcza radości mimo trudu i przeciwności.

 

30.06.2017. godz.21:16

 

Gdy przyjęłam Pana Jezusa do serca usłyszałam.

Jezus: Aniu, ufaj trwaj na modlitwie.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska trwania przy Sercu Moim, łaska trwania w niezmiennym stanie ducha, i łaska trwania na modlitwie.

Dusza, która trwa na modlitwie blisko Serca Mego jest pod osłoną Ducha Mego. Tak szatan nie może jej zauważyć jest niewidzialna dla niego. Tą łaskę daję duszom wiernym, co walczą dnia każdego. Daję ją jako odpoczynek przy Sercu Moim, by mogły iść pokrzepione drogą zbawienia.

Ty, Aniu, w ciągłym upracowaniu żyjesz, i dałem ci dziś odpoczynek. Osłaniała cię łaska Moja i miłość chroniła.

Tak, dusze Moje, w Miłosierdziu Moim jest łaska trwania przy Sercu Moim. Wielka to łaska, jedna z największych łask Moich. Dusza, co trwa przy Moim Sercu nie tylko otrzymuje łaskę osłony, ale i ukojenia duszy, doświadczy bliskiej miłości Mojej. Tak, pokarmem jest miłość Moja, jak modlitwa jest pokarmem, Eucharystia, Adoracja przed Obliczem Moim.

Jak Krew i Ciało przyjęte do serca, wielkim jest darem bliskość Moja. Żyjcie, dusze, w obecności Mojej.