2017 Grudzień
 

01.12.17.

godz.22:12

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska, co ratuje rodziny.

Dziś stan rodzin jest opłakany i przykładem są nieliczne (w potomstwo) rodziny. Dziś w rodzinach dla Boga nie ma miejsca, dziś pieniądze liczą się dla rodziny i wygodne życie. Na potomstwo nie ma czasu, bo najpierw jest kariera. A gdy brakuje potomstwa, to wtedy widzi się pustkę i za wszelką cenę pragnie potomstwa. Wiele jest dzisiaj grzechów ciężkich w małżeństwach, dlatego rozpadają się małżeństwa. Bo gdzie nie ma miłości górę bierze egoizm, a egoizm i grzech zawsze prowadzi do rozpadu małżeństwa.

Tak, dzieci Moje, wiedzcie i pamiętajcie, żadne małżeństwo nie przetrwa bez miłości Mojej.

Dziś na wszelkie zło jest przyzwolenie, gdzie zdrada nie jest zdradą tylko chwilową rozrywką albo zabawą. Gdzie nie dba się o współmałżonka i nie ma dla niego czasu, gdzie wszystko jest rutyną, gdzie dzieci są ciężarem albo zawadą, gdy na świat im narodzić się nie pozwala. Wiele jest ciężkich grzechów w rodzinach, jakże więc Moja miłość Miłosierna może w nich działać.

Tak, dzieci Moje, co w czasach ostatecznych żyjecie, wiedzcie i pamiętajcie, szatan każdego dnia czyha na wasze rodziny i się nie ostaniecie, jak nie będziecie wzywać pomocy i wstawiennictwa Świętej Rodziny.

 

03.12.17. godz.21:36

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim dopuszczam wpływ działania szatana na duszę.

Jak szatan może wpływać na duszę?

Gdy dopuszczam działanie szatana na duszę, zezwalam mu tylko w pewnym stopniu na nią działać. I tak wielu świętych doświadczyło jego działania, od pokus, natrętnych myśli, do zła namawiania, zniechęceń, myśli bluźnierczych przeciwko Bogu. Wszelkie negatywne myśli pochodzą od szatana. W złości swej chciałby on zabić człowieka, lecz Ja mu na to nie pozwalam.

Tak, przez złe myśli szatan może dręczyć człowieka, a także może wywoływać u niego lęki, nieuzasadnione obawy, smutek, rezygnacje, obojętność. Tak, może wpływać na ciało, sferę zmysłową podsuwając obrazy i wspomnienia, sny dając, co rozbudzają sferę seksualną człowieka. Zły duch może też w swej złości okaleczyć człowieka, uderzyć, pobić, lecz nie może zabić człowieka. Ja w swej dobroci wiele dopuszczam na dusze święte, lecz wtedy jestem przy nich najbliżej. Sam chronię i umacniam, bo bardzo drogie są Mi dusze, co są ekspijacją za grzech świata i za grzechy swojej rodziny. Cierpienie tych dusz jest wynagrodzeniem za grzechy świata i mają one swój udział w zbawieniu dusz.

Tak, dzieci Moje, bądźcie ofiarne w cierpieniu, gdyż życie wasze jest darem dla wielu dusz.

 

05.12.17.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest charyzmat wypędzania złych duchów.

To wielka łaska Moja dla dusz świętych. Już ich obecność sprawia, że duchy marne uciekają, zaś gdy dusza w Imię Moje im rozkaże iść do piekła żaden się nie ostanie.

Każda dusza może odsyłać duchy złe w Imię Moje, lecz dotyczy to ich własnej duszy. Zaś dusza obdarzona łaską Moją może odsyłać wszystkie złe duchy i dobrze zrobi, gdy pośle je do piekła samego, by więcej nie szkodziły nikomu. Wielka jest złość szatana na dusze święte, bo Ja daję im moc i łaskę Moją do walki z szatanem.

Tak, Aniu, pragnę cię tym charyzmatem obdarować, byś miała oręż w walce z szatanem.

Tak, wzywaj Mego Imienia i rozkaż duchom złym, by przez Moc Mojej Krwi poszły do piekła i pozostały tam na zawsze. Modlitwa ta prosta wielce jest skuteczna i żaden duch zły się nie ostanie, bo będzie musiał iść do piekła.

Tak, drogie dusze, co chryzmat taki posiadacie, wiedzcie i pamiętajcie, że Moc Moja i łaska was prowadzi.

 

11.12.17. godz.22:13

 

Jezus: Aniu, córko Moja, walka twoja z szatanem dobiega końca i to, że nie chciałaś ulgi i pomocy, stało się zasługą twoją. Dusza twa jest harda i uparta, lecz także wytrwała. Łatwo się nie poddajesz, lecz wiedz, że nie jest to zasługa twoja. Wkrótce zobaczysz sens tak trudnych doświadczeń i dam ci zrozumienie tego, co cię spotyka. Wierz Mi i ufaj, Ja jestem przy tobie i cierpię w tobie.

 

14.12.17. godz.22:10

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wierna jest twa dusza mimo utrapienia. Jednak pragnę, byś wzywała Mego Imienia, bo szatan wpływa niszcząco na twą duszę. Teraz będziesz miała więcej obowiązków do wypełnienia, a siły twoje szatan zabiera. Dlatego wzywaj Mego Imienia, gdy tylko będziesz czuła zmęczenie. Ja cię wspomogę, bo ważne są twe obowiązki do spełnienia. Tak, teraz z Serca ci Błogosławię i wiedz, że w niczym cię nie zostawię.

 

21.12.17. godz.22:17

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ty wiesz, że Moja miłość jest przy tobie i wiedz, że wkrótce przyjdę, by otoczyć duszę twoją światłem i pokojem. Jesteś pilną uczennicą i wiele zrozumiałaś, i wiesz, że do wszystkiego potrzebujesz łaski Mojej. Tak, dam ci każdą łaskę, o którą poprosisz i nie poskąpię prośbie twojej, bo wielką Chwałę Mi oddałaś trwając przy Mnie mimo udręki. Tak, teraz ci Błogosławię, trwaj jak trwasz przy Sercu Moim.

 

25.12.17.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim Jest łaska, co przemienia dusze, ale i całe rodziny.

W rodzinie najbardziej cierpią dusze święte. Szczególnie w tych rodzinach, gdzie nie ma Boga, lub życie wiary jest powierzchowne. Dlatego dusza święta jest wyobcowana, źle traktowana, wykorzystywana, upokarzana. Jest obiektem szyderstwa, kpin, obmawiania. Tu nikt jej nie rozumie, nie współczuje, za wszystko może być skrytykowana.

Jednak dusza święta zradza swą rodzinę do nowego życia. Jej wytrwała modlitwa i ciche cierpienie są zbawieniem dla rodziny. I choć wiele znieść musi, to niech wie, że Ja jestem przy niej i Ja działam swoją Mocą w jej rodzinie.

Ty, Aniu, wiele cierpisz i znosisz przez swą rodzinę i myślisz, że nie podołasz, bo zło jest coraz silniejsze w twojej rodzinie. Lecz czy wiesz, że bez twych modlitw i ofiary cichego cierpienia, nie było by ratunku dla twojej rodziny. Tylko przez twoje świadectwo mogę dotykać serc, mogę poruszyć twoją rodzinę.

Tak, drogie dusze, co żywą ofiarą jesteście dla swoje rodziny, wiedzcie i pamiętajcie, Ja jestem, Ja działam w waszej rodzinie.

 

26.12.17. godz.22:03

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska białego męczeństwa.

Czym jest łaska białego męczeństwa?

To dar od Boga samego duszom heroicznym. Ich życie jest całopalną ofiarą składaną Bogu z cierpienia duchowego. Dusza taka wiele ofiar zanosi Bogu i jest niewidoczna dla świata. Dopiero na Sądzie Ostatecznym ujawnią się dusze, co żyły białym męczeństwem. Cierpienie tych dusz ma wielką cenę w oczach Boga, i choć się wydaje, że cenniejsza jest krwawa ofiara, to w oczach Boga nie ma różnicy dla Niego, cenni są wszyscy męczennicy.

Jak ziemia Polska jest nasączona krwią ofiary i cierpienia, tak też białym męczeństwem jest nasączona cała ziemia. Bo z ducha ofiara nie zna granic ani czasu, tym bardziej, że moc modlitwy jej towarzyszy.

Tak, drogie dusze, co dar białego męczeństwa posiadacie, wiedzcie, że nie tylko los ludzi zmieniacie, ale cały świat wraz ze Mną niesiecie.

 

28.12.17. godz.22:11

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ofiara Krwi.

Czym jest ofiara Krwi? To krew przelana dla Mego Imienia przez dusze święte, przez dusze heroiczne, prze dusze niewinne. Krew ta jest zaczynem nawrócenia grzeszników, odkupieniem krzywd i grzechów. Ta krew, co w Moje Imię jest przelana, otwiera Niebo duszom, gdyż wymazuje wszystkie winy i kary.

Jak trudno zrozumieć krew przelaną niewinnych? Cóż one zawiniły, czym zgrzeszyły?

Po cóż krew małych dzieci?

Dziś krew małych dzieci przelewa się każdego dnia i nikt nie liczy tych biednych dusz, których życie jest zabierane po poczęciu, w czasie ciąży, lub zaraz po urodzeniu. Nad tymi duszami nikt nie płacze, nikt nie żałuje, a wciąż giną. Tu grzech morderstwa obarcza ludzkość całą. Lecz gdy ofiara krwi jest złączona z Moją ofiarą to ceny nie ma.

Czyż jeszcze istniał by świat wśród tak wielu obrzydliwości? Już dawno przebrała się miara, lecz miarę tą wyrównać może tylko krew ofiarna. Jakże cenne jest cierpienie dzieci i ich krwi przelanie dla zbawienia świata.

Czy dzieci musiały by cierpieć i ponosić krwi ofiarę, gdyby grzechów nie było ponad miarę?

Dziś grzech nie jest grzechem i daje się przyzwolenie na grzech, na niskie morale. Dziś rozwiązłość nikogo nie dziwi, wiele grzechów jest akceptowane. Tak bardzo dziś są pogubione dusze, co swej tożsamości nie znają i myślą, że zło jest dobre dla ich ciała i duszy. Dziś tak niska moralność jest zwycięstwem szatana, a wielkim smutkiem dla Mnie i dla Boga Ojca.

Tak, dzieci Moje, wielkim skarbem jest krew męczeńska, ofiarowana i niewinne przelana.

 

31.12.17.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar jedności z Sercem Moim.

Wielki to dar dla dusz świętych przeznaczony, i oznacza to, że dusza wie i czuje, co jest Moją wolą. Im bardziej jest Mi oddana, tym szybciej rozeznaje, co jest wolą Moją. Dar ten pozwala iść za Mną w taki sposób, że dusza wkłada dokładnie swe stopy w ślady Moje i wcale się nie wysila, bo zna kroki Moje. Tam, gdzie jedno bicie serca, tam jedno tchnienie, jedno zrozumienie, tam krew ta sama krąży.

Choć dusza nadal ma swoją wolę, to i tak słucha woli Mojej. Wiele łask daję takiej duszy, gdyż ona żyje we Mnie, a Ja w niej przebywam i wszystko czynię według swej woli.

Tak, drogie dusze, co drogą świętości zmierzacie, wiedzie i pamiętajcie, dar jedności serc jest wielkim darem, gdyż życie z Jezusem staje się bardzo bliskie i intymne jest z Nim przebywanie.