2017 Maj
 
01.05.17. godz.21:54
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest Moja opieka. 
Czymże jest miłość Moja? Czyż nie jest największą opieką? Miłość Moja jest czuła, delikatna, pełna troski i oddania. Miłość Moja jest łaską przebywania w Mojej obecności, jest darem ponad wszystkie dary, bo nie ma większego daru od Mojej miłości. Miłość Moja jest wszystkim dla duszy, jest źródłem życia i źródłem prawdziwej radości.
Tak, dzieci moje, w Miłosierdziu Moim jest opieka największej wartości, to opieka Mojej miłości.
Tak, Aniu, Moja miłość jest nieustannie przy tobie i wiem, że jest to dla ciebie źródłem szczęścia i radości, bo Ja sam jestem szczęściem twoim.
Tak, drogie dusze, co nie znacie prawdziwego szczęścia, ani prawdziwej radości, szukajcie jej w Mojej opiece, bo Ja sam Jestem Źródłem szczęścia i radości.
 
02.05.17. godz.21:53
 
Podczas Mszy Świętej usłyszałam słowa Boga Ojca.
 
Bóg Ojciec: We Mnie jest miłość Maryi, miłość Jezusa, miłość Ducha Świętego. We Mnie są wszystkie miłości.
 
Gdy przyjęłam do serca Komunię Świętą usłyszałam.
 
Bóg Ojciec: Jestem wszechmogący, jestem łaskawy, jestem miłością i Miłosierdziem. Nie bój się Mojego Majestatu. 
W Miłosierdziu Syna Mego jest Moje Miłosierdzie i Moja miłość. Miłość Moja jest największą miłością i zawiera w sobie wszystkie miłości.
Ja, Bóg Ojciec wszechmogący, stworzyłem wszystkie swoje dzieci z miłości i miłością się podzieliłem, bo pragnę, byście żyli w Mojej miłości. Tak jak was stworzyłem, tak zapragnąłem i umiłowałem w zamyśle swoim. Nie ma na świecie żadnej duszy, co by była z przypadku stworzona, za którą bym nie tęsknił, by wróciła do Mego łona.
Łonem Moim jest Mój zamysł, w zamyśle Moim jest każda dusza stworzona.
Tak, Aniu, od dnia dzisiejszego będziesz spisywała Moje słowa, słowa Boga Ojca Wszechmogącego, słowa Syna Mego i słowa Maryi. Od dnia dzisiejszego, Ja Bóg Ojciec Wszechmogący sam będę osłaniał cię mocą Swojej łaski, bo wielką łaską jest obecność Moja. Tak, od dnia dzisiejszego będziesz żyła w Mojej obecności, w obecności Ducha Świętego, w obecności Syna Mego, i w obecności Maryi.
Wielki i ważny to dzień dla ciebie, wyryj go w sercu swoim, bo życie twoje stało się świętym życiem i jesteś otwarta na wiele łask Moich. Serce twoje czyste stało się niczym świątynia pełna obecności Mojej, i wciąż je uświęcam i oczyszczam, by było jeszcze bardziej Moim.
Dusze, co uświęcam i żyją w obecności Mojej, w złote szaty oblekam i są niczym Anioły.
Co czyni duszę świętą za życia?
Duszę świętą za życia czyni obecność Moja. Świętość duszy nie jest widoczna dla oka, można ją zobaczyć oczami duszy. 
Wielu Mam Świętych kapłanów w Królestwie Swoim, i tu na ziemi pragnę mieć Świętych kapłanów, i twój przyjaciel będzie chodził w obecności Mojej, bo przeznaczyłem go i powołałem, by był Świętym kapłanem. Teraz działam w sercu jego i oczyszczam je, by było Moim mieszkaniem.
Tak, dzieci moje, Ja, Bóg Ojciec Stworzyciel, umiłowałem was w zamyśle Swoim i pragnę, byście byli tylko Moi.
Miłosierdzie Moje jest Miłosierdziem pełnym miłości, litości, współczucia. Bezgraniczne jest Moje Miłosierdzie, tak jak bezgraniczna jest Moja miłość.
 
03.05.17. godz.21:02
 
Gdy na Mszy Świętej przyjęłam Pana Jezusa do serca, usłyszałam.
 
Maryja: Gdy wstawiasz się za innymi w modlitwie wstawienniczej proś przez Moje ręce. Proś przez ręce Maryi, a wszystko otrzymasz. Te słowa modlitwy mówię Ja, Maryja, Maryja co jest blisko ciebie, Maryja, co oręduje za tobą, Maryja, co osłania cię płaszczem swoim.
 
Maryja: W Miłosierdziu Boga jest Miłosierdzie Maryi. 
Czym jest Miłosierdzie Maryi? Miłosierdzie Maryi, to Miłosierdzie i miłość najczulszej Matki, co pochla się nad dziećmi Swoimi. 
Matka za dziecko swoje wszystko odda, odda mu serce swoje, zdrowie i siły, majętności swoje, byle by było szczęśliwe, byle by było zadowolone. Wciąż myśli i czuwa nad dzieckiem swoim, pełna troski, miłości, wszystko poświęci i odda, wszystko czyni z miłości.
Tak, dzieci moje, Miłosierdzie Moje jest pełne oddania i troski, bo wszystkie jesteście w sercu Moim.
Gdy przychodzicie do Syna Mego błagać Miłosierdzia Jego, przy Nim jest Moje Miłosierdzie, bo miłość Moja jest zawsze przy Nim. Tak, proście Boga Wszechmogącego i Mego Syna Jezusa o wszystkie łaski przez ręce Maryi, co się spodoba Bogu Wszechmogącemu.
Tak, Aniu, wiele się wstawiasz za duszami i wiele Bóg łask przez ciebie duszom daje, a da jeszcze więcej przez wstawiennictwo Maryi.
 
04.05.17. godz.21:30
 
Gdy przyjęłam Komunię Świętą, usłyszałam.
 
Duch Święty: Ja, Duch Święty, Jestem tchnieniem, tchnieniem wiatru. Jestem Duchem, co w szczególny sposób cię prowadzi, w szczególny sposób osłania, jest twoją mocą. Jestem Duchem Świętym, co jest światłem twoim.
 
Jezus: Aniu, wsłuchuj się w Ducha Świętego. On tchnieniem Serca Mojego i tchnieniem Ojca Mego.
 
Duch Święty: W Miłosierdziu Boga żywego jest tchnienie Ducha Świętego. 
Kim jest Duch Święty?  Duch Święty to powiew mocy i łaski, to Duch, co przenika mocą Swojej łaski. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej, lecz nie umniejsza to w niczym Jego znaczenia.  To Duch, co jest łącznikiem Nieba i Ziemi, bo wszystko przenika, jest Boga tchnieniem.
Czym było Słowo w dniu stworzenia świata?
Słowo Boga Wszechmogącego było i jest tchnieniem Ducha Świętego. Duch nie tylko przenika, ale i wszystko stwarza. Nic nie dzieje się bez Ducha Świętego.
Duch Święty jest niczym lot ptaka, niczym wiatru zefir, niczym obecność Boga Samego.
Tak, Aniu, Bóg Wszechmogący dał ci Ducha Świętego, byś przemawiała w Imieniu Jego. Ja, Duch Święty, daję ci słowa życia, słowa, co poruszają serca, słowa, co przemieniają, słowa, co są drogowskazem dla innych. I są też słowa prorocze, i słowa, co zamysł serc ludzkich znają, słowa poznania i przekazu, i słowa, które teraz ci daję.
Duch Święty przenika wszystko i nic się przed Nim nie ukryje. W Nim wszystko jest zawarte, w Nim każda miłość, w Nim Miłosierdzie, co przenika dusze i daje poruszenie sumień, w Nim grzesznika ratunek. Duch Mój jest w Sercu Boga i w Sercu Jezusa, to tajemnica jedności i przebywania. Tak, jedno stanowimy i tam, gdzie jest Ojciec, tam jest i Syn, a Ja, Duch Święty, jestem między Nimi i w Nich. To jedność doskonała, nierozerwalna, to tajemnica współdziałania, współistnienia, jednego tchnienia.
Duch Mój, Aniu, przenika twoją duszę, nastawiaj uszu na Moje tchnienia. Każda dusza, która otrzyma dar Ducha Świętego, powinna słuchać natchnień Jego, bo On uczy i prowadzi dusze. Wiele jest darów Ducha Świętego, co ubogaca dusze.
Tak, dusza, co prosi o dary i łaski Boga samego, otrzymuje je przez Ducha Świętego, przez tchnienie Boga samego.
Czym jest bogactwo łaski?
Bogactwo łaski to dary Ducha Świętego, to dary łaski, i w nich charyzmaty miejsce mają jako specjalne dary łaski.
Tak, dusze, proście Ducha Świętego przez Miłosierdzie Boga samego, a otrzymacie wszelkie łaski od Ducha Świętego.
 
07.05.17.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska trwania przy Bogu. 
Ciężkie są koleje losu, i tragedie spotykają dzieci Moje. Tak wiele odchodzi od życia wiary w obliczu tragedii, choroby, ciężkiego zmagania, niepowodzeń. Zdaje się im, że grzesznicy mają lżejsze życie, żyją według swoich zasad i Kościół omijają z daleka, a jednak lepiej im się powodzi i tylu kłopotów nie mają. 
Jednak czyż nie widzicie, że drogą śmierci zmierzają i marne bez Boga jest ich życie. Tak, szatan znieczula ich dusze, że wyrzutów sumienia nie mają. Zła od dobra nie odróżniają, i wcale tego nie widzą, że szatan nad nimi ma władzę i jemu służą, i jego słuchają.
Czyż nie lepiej służyć Bogu i być pod Bożą opieką? Czyż nie lepiej duszę w cierpieniu uświęcić i cieszyć się po śmierci łaską Nieba, bliskością Boga i żyć w szczęściu wiecznym? 
Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, jestem przy was w doświadczeniu najcięższym i w udręce życia codziennego.  W każdym niedostatku i braku miłości czuwa nad wami Moja ręka Opatrzności. Żadne dziecko nie jest Mi obojętne, ani żadne nie jest pominięte. Wszystko Moje oko widzi i każdego rozliczy.
Tak, dzieci moje, Ja, Bóg Ojciec Niebieski, mam w opiece Swojej dzieci Moje i wszystkie włosy na głowach waszych są policzone. Nic Mi nie umyka i nic nie jest przeoczone.
Tak, w Miłosierdziu Moim i Mojego Syna jest łaska trwania przed Obliczem Moim i przy Sercu Mego Syna. Trwajcie i pamiętajcie, że przy nas jest zawsze Maryja.
 
09.05.17. godz.22:02
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim są kroki wiary. 
Dusza, co kroczy za Mną wytrwale jest obdarowana łaskami. 
Czym jest wytrwałość duszy?   Wytrwałość, to łaska co umacnia duszę, to łaska trwania mimo przeciwności, to ufność, co granic nie ma, to moc łaski, co pozwala iść duszy mimo przeciwności.
Wytrwałe dusze daleko zajść mogą na drodze wiary, na drodze doskonałości, na drodze świętości.
Tak, Aniu, dusza twa wytrwale idzie drogą świętości. Ja daję ci kroki, Ja daję ci wzrost, i Ja dam ci suknię świętości.
Tak, drogie dusze, bądźcie wierne i wytrwałe i pamiętajcie, że w Moim Miłosierdziu są kroki wiary.
 
12.05.17. godz.22:07
 
Jezus: Aniu, córko moja, jutro jest rocznica objawień w Fatimie. Minęło 100 lat i wiele osób obawia się tego, co zostało przepowiedziane. Ja jednak i Mój Ojciec pragniemy zbawienia świata całego, dlatego to, co się wydarzy będzie dla dobra każdego.
Tak, Polskę osłonię swoją prawicą i będzie w Mojej opiece, bo oko Moje jest łaskawe dla Polski. Lecz jeśli chodzi o pozostałe kraje, tam dopuszczę ataki, zamieszki i wojny. Jeśli zaś chodzi o Rzym i Papieża Franciszka, ataku jeszcze nie będzie i pozostawię Rzym i Papieża Franciszka.
Tak, dzieci moje, wielkie jest Moje Miłosierdzie i cierpliwość Moja. Jednak teraz bardzo odczujecie przyspieszenie czasu i działanie zła, gdyż czas jest bliski, zbliża się Królestwo Moje. Teraz, dzieci moje, doświadczycie wielkiego ucisku, gdyż szatan szykuje uderzenie swoje i niewiele dusz pozostanie w wierności Mojej. W wielu miejscach objawi się Moja Matka, by ratować dzieci Swoje. To są czasy ostateczne, dzieci moje.
Słowa te, Aniu, nie są tylko dla ciebie, dlatego pragnę byś je napisała w Internecie na stronie przez ciebie założonej. Teraz masz na to mało czasu i nie jest to możliwe, lecz pragnę byś założyła taką stronę i słowa Moje wpisywała, by były otuchą dla rodaków twego kraju.
 
16.05.17. godz.22:06
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim są koleje losu każdego człowieka. 
Żadna dusza nie jest opuszczona przez Boga, nawet ta najbardziej pogubiona. Wiele dusz swe życie traci przez nałogi i słabości, przez grzechy popełnione jawnie i skrycie, przez kłamstwo szatana, przez uleganie złym wpływom. Dusza co na zatracenie idzie jest bólem dla Boga. Marny jest los grzeszników i tych, co w nędzy żyją, i tych, co opływają we wszystko, marne jest ich bogactwo. 
Dusza co na zatracenie idzie nie tylko jest bólem dla Boga, ale i dla rodziny.
Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest los każdego człowieka. Ja czekam na każdą duszę.
 
18.05.17. godz.22:02
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest czas ciemności, czas który daję duszy jako łaskę umocnienia i jako łaskę próby. 
Tylko w czasie próby okazuje się, co warta jest dusza, gdy zło uciska z każdej strony, gdy nie ma wytchnienia dla duszy. Wtedy można zobaczyć, co warta jest dusza, zwłaszcza gdy niewiele rozumie i mimo to trwa przy Bogu. W doświadczeniu, w cierpieniu, w udręczeniu oczyszczam i przemieniam dusze.
Tak, Aniu, dusza twa w ciągłej udręce i cierpieniu, i trwasz przy Mnie w swym niezrozumieniu. Tak zdobywa się Niebo, tak miłość staje się czystsza i ufność bezgraniczna.
Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim przez cierpienie umacniam dusze. Nie bójcie się cierpienia, gdyż cierpienie jest najprostszą drogą do zbawienia. Miłość moja prowadzi każdą duszę co pragnie zbawienia.
 
22.05.17. godz.22:07
 
Jezus: Wielką Moją łaską jest, gdy daję duszy kierownika duchowego. 
Dusza bez kierownika jest narażona na szereg niebezpieczeństw, i tylko Moja ręka może ją uchronić i kierownictwo Moje. Tak, Aniu, teraz będę cię prowadzić przez tego kapłana, i módl się za niego o światło Ducha Świętego w prowadzeniu duszy twojej, o łaskę wejrzenia w serce twoje, o rozeznanie w sprawach twoich. Niedługo wyznaczę ci termin spotkania i wtedy opowiesz mu o drodze swojej i o wielkim darze słów Moich. A także, że masz polecenie pisania przekazów Ojca Mego w Internecie. Módl się za kierownika swego, bo Ja sam go prowadzę, i potrzebuje wsparcia twego.
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska spowiedzi, co daje światło Ducha Świętego. 
Duch Święty oświeca duszę, serce i umysł kapłana, co spowiedzi udziela i słowa Moje wkładam w usta kapłana świętego. Dusza czysta i prosta poznaje kapłana, co drogą świętości idzie, i łatwo otwiera serce swoje.
Tak, Aniu, dałem ci kapłana, co w trudzie idzie drogą świętości i zmagania. Dusza jego będzie oddana tobie, módl się gorąco za tego kapłana.
Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest światło Boże, co oświeca dusze. Módlcie się o świętych kapłanów, bym Mógł przez nich prowadzić do świętości dusze.
 
28.05.17. godz.21:56
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest wytchnienie duszy. 
Dusza, co w ciągłym trudzie i zmaganiu żyje, ma odpoczynek w Sercu Moim i tam jest jej wytchnienie. Ja sam daję odpoczynek takiej duszy, by mogła wytrwać na drodze Mojej. Żadna dusza bez odpoczynku iść nie może. Tak bardzo potrzebny jest odpoczynek od pracy zawodowej, od obowiązków dnia codziennego, od zmagania duchowego, od udręk szatana i życia w ofierze. Ja sam odpoczynek daję.
Tak, Aniu, Ja sam przychodzę ci z pomocą, by dusza twoja wytchnienie miała, ty zaś daj odpoczynek ciału. Wierz Mi i ufaj, i wszystko przyjmuj jako z ręki Mojej, bo wiesz, że po odpoczynku przychodzi czas pracy i znoju.
Tak, dusze moje, w Miłosierdziu Moim jest czas odpoczynku od pracy znoju. Zanurzajcie swe dusze w Miłosierdziu Moim.
 
30.05.17. godz.21:37
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska prowadzenia przez Ducha Świętego.
Tak, cenne są Jego tchnienia. W delikatnym powiewie wiatru przychodzą Jego natchnienia. Dusza otwarta na Ducha Świętego jest ciągle w Niego wsłuchana.  Jakże cenne jest prowadzenie przez Ducha Świętego.
Tak, Aniu, dusza twa w pełni jest otwarta na tchnienie Ducha Świętego, i żyjesz w obecności Jego. To Duch, co ożywia, prowadzi, odnawia, ubogaca w swoje dary łaski, charyzmaty. To Duch prawdy, co poucza, ale i pociesza, co wspomaga. To Duch wspomożyciel, delikatny w swym działaniu. To Duch, co wszystko wypełnia, to Duch, co wprowadza zmiany.
Czym jest łaska Boga Ojca Wszechmogącego?
Jest łaską Ducha Świętego. W Nim wszystkie łaski i dary.
Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest łaska prowadzenia przez Ducha Świętego i łaska w Nim przebywania.