2017 Styczeń - Luty
 
Rok 2017.
 
03.01.17. godz.21:51
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska zjednoczenia z Bogiem, gdzie dusza w Bogu jest zatopiona i całkowicie zjednoczona, wsłuchana w Boga na wzór Maryi.
W Miłosierdziu Moim są kroki wiary i kroki do życia w jedności z Bogiem. Ja daję kroki wiary, w zależności od stopnia pokory, a i pokora jest Moim darem.
Tak, dzieci moje, w Miłosierdziu Moim są Stopnie wiary, Stopnie pokory, Stopnie zjednoczenia waszego ducha z Moim. Ja i Ojciec Mój bardzo pragniemy postępu waszego, i choć postęp wasz od was zależy, to wiedzcie i pamiętajcie, nic nie możemy uczynić bez przyzwolenia woli waszej, gdyż nikt nie naruszy wolności waszej.
 
12.01.17. godz.22:10
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest niezachwiany pokój duszy pośród największej burzy.
Żadna dusza się nie ostoi, co pokoju Mego nie ma, tylko dusza, co dar ten posiada, żyje w Moim pokoju. Wielka to łaska Moja, i Ja przez taką duszę działam i obdarzam pokojem.
Tak Aniu, dar pokoju już dawno otrzymałaś, i działam przez ciebie pokojem. Jednak pokój niezachwiany jest szczególnym darem i też go posiadasz. 
Wszystko jest łaską Moją, wszystko co daję jest duszy bogactwem, i to jest prawdziwe bogactwo.
Tak, dusze moje kochane, szukajcie pokoju, wprowadzajcie pokój, jednak pamiętajcie, że prawdziwy pokój jest Moim pokojem.
 
14.01.17. godz.22:14
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest wzrost miłości, wierności, wiary, nadziei. W Miłosierdziu Moim jest wzrost każdej cnoty co dusze uświęca i ćwiczy. Wiele jest perypetii duszy, wiele jej daję sposobności do ćwiczeń, do przemiany duszy, bo w zmaganiu i trudzie jest wzrost duszy.
Tak, dusze, wiele wam daję okazji do wzrostu i przemiany duszy. Wiele jest troski Mojej i Ojca Mego, byście wzrastały, byście były święte i Niebo stało dla was otworem.
 
W Miłosierdziu Moim jest troska o dusze. Tak, wiele jest troski ludzkiej i zabiegania, i starania. Wszystko to są troski ludzkie, lecz Moja troska jest ponad wszystkimi troskami, bo w Miłosierdziu Moim jest największa troska.
Czym jest Moje zatroskanie i zatroskanie Mojego Ojca?
Zatroskanie nasze to obecność nasza, to pochylenie, to litość, to miłość troskliwa najczulszej matki.
Tak, drogie dusze, nie ma większej troski i opieki nie ma większej. Nasza troska wychowuje dusze.
 
16.01.17.  godz.21:19
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska poznania rzeczy minionych, teraz się dziejących, i tych co zdarzyć się mają.                                                                        Czym innym jest dar prorokowania. To dar wielki, gdzie daję światło, co do przyszłych zdarzeń, co do zamysłów Moich, co do poszczególnych osób, co do zdarzeń w pewnych miejscach. I tu daję ostrzeżenia, słowa napomnienia i nauki, słowa nakazu, co do woli Mojej. Tu uchylam tajemnice przyszłości według planu Mego, daję szanse ratunku, nawrócenia, i pokazuję drogi wyjścia potrzebne duszom, narodom, a także rodzinom pokazuję drogi ratunku.
To światło Boga samego Wiekuistego, to duch nieomylny i żywy niczym ogień.
Tak, Aniu, dałem ci ducha tego, ducha poznania i prorokowania, i wiem że nie odróżniasz jednego od drugiego. Dlatego dam ci poznanie, co jest proroctwem, a co poznaniem.
Teraz też sprawię, że miną trudności co do pracy szukania, bądź cierpliwa, Aniu. Jeśli zaś chodzi o kierownika duszy twojej, to czas niedługi już do waszego spotkania.
Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest dar poznania i prorokowania, dar rozeznania potrzebny do tych darów odróżniania. Wszystkie dary pragnę rozdawać każdej duszy.
 
18.01.17. godz.21:51
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest mądrość duszy, co czerpie siłę i światło z Miłosierdzia Mojego. Ja sam wspomagam taką duszę tak, że idzie bez zmęczenia. Życie dusz wybranych jest walką i zmaganiem, i Ja daję siły takiej duszy, i Jestem jej światłem.
Szatan na takie dusze wciąż czyha, i czasem dopuszczam, że udręki doznają. W czasie walki okazuje się jak wierna jest dusza.
W Miłosierdziu Moim doświadczam dusze, oczyszczam dusze, wychowuję dusze. Tak zdobywa się mądrość. Mądrość jest światłem duszy.
Tak, moje drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest mądrość duszy, doświadczenie i umocnienie duszy. Nikt i nic nie oświeca tak duszy jak światło Moje.
Dzieci moje, Ja Jestem światłem, mądrością i siłą doświadczonej duszy.
 
20.01.17. godz.21:59
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest błędów poznanie. W Miłosierdziu Moim są konsekwencje i kary złego postępowania. W Miłosierdziu Moim jest cierpienie, co oczyszcza dusze, w Miłosierdziu Moim jest nawrócenie.                           To wszystko są łaski Moje, co prowadzą do przemiany i odnowy duszy.
Są dusze krnąbrne i uparte, które napomnień nie słuchają, i także konsekwencje i kary nie działają. Dopiero cierpienie jest w stanie poruszyć duszę i ją przemienić.
Dlatego cierpienie jest łaską, bo jest szansą do nawrócenia. Jednak i z tej łaski dusze nie chcą korzystać i złoszczą się na swe cierpienia. Za te dusze wiele modlitw trzeba, by mogły dojść do nawrócenia.                                         Ja pragnę dawać łaskę nawrócenia każdej duszy, lecz nie
każda dusza chce pracować nad sobą, bo bardziej ceni wygodę.
Dlatego dusze święte, idące drogą nawrócenia i uświęcenia, módlcie się za grzeszne dusze, by weszły na drogę zbawienia.
 
23.01.17. godz.23:26
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest odnowa duszy, odnowa Moich darów i chryzmatów. Tak, często zdarza się, że dusza się pogubi i Ja sam dopuszczam to na nią.
Każda dusza jest Mi miła, która pragnie Mi służyć w oddaniu. Dlatego Mój Duch ją często odnawia, by mogła Mi jeszcze lepiej służyć w oddaniu.
Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest odnowa, odnawiajcie swą duszę.  Ja pragnę odnawiać waszą duszę.
 
26.01.17. godz.20:47
 
Jezus: W Miłosierdziu jest moc i władza uwalniania i oddalania od wpływu szatana. Duchy marne, co niskie są w hierarchii demonów, dają złe podszepty i myśli złe dają.
Duchy, co wyższy stopień mają, wpływają na złe samopoczucie i nagłe choroby dają.
Zaś duchy, co nad nimi władzę mają, to demony w hierarchii nieco wyższej, i one od nazwy grzechów pochodzenie mają, i tak się nazywają. Zaś te duchy, co pod sobą legion mają, to zarządcy wielcy w swej złości i nienawiści, co do piekła dusze doprowadzają.
Wielka jest złość szatana na Moje stworzenie, lecz większa jest miłość Moja i Moje Miłosierdzie.
Tak, dusze moje, nie ma takiej władzy i mocy, jak jest Moje Miłosierdzie.
Ufajcie Mojemu Miłosierdziu, bo tylko ono w stanie jest was wyzwolić.
 
29.01.17. godz.21:55
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest uwolnienie dla dusz od władzy i wpływu od złego ducha. Dusza, która w niewoli żyje jest jakby znieczulona. Jej zmysły są jakby w hipnozie i grzechu swego nie widzi i nie uznaje, zły duch zaślepienie daje. Trzyma swą ofiarę niby na łańcuchu, a grzech tę władzę mu daje. Im więcej grzechów, tym więcej łańcuchów, na tym polega niewola grzechów. Grzech wolności ani szczęścia nie daje.
Zaś jeśli chodzi o dusze, które w sobie złego ducha mają, te wiele udręk doznają, i szarpana, i miotana jest ich dusza. Dusza taka nie jest w stanie sama wyzwolić się z władzy szatana. Jest to tylko możliwe dzięki łasce Mojej, i tej łaski mogę udzielić przez wyznaczonego kapłana, który ma władzę złych duchów wypędzania.
Ta łaska może być dana także na Mszy Świętej, gdy jest za tę osobę odprawiana, lecz jest to zawsze przeze Mnie łaska dana.
Tak Aniu, dusze spotkane dziś na Mszy Świętej były zniewolone, a jedna z nich zawładnięta przez złego ducha, i dobrze uczyniłaś prosząc o zanurzenie w Krwi Mojej Świętej.
Tak, dusze Moje, wiedzcie i pamiętajcie, w Miłosierdziu Moim jest uwolnienie dla dusz zniewolonych grzechem i zawładniętych przez złego ducha.
 
31.01.17. godz.21:25
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest zbawienie świata, zbawienie narodu, zbawienie każdej rodziny, i zbawienie każdego z osobna.
Nikt siebie zbawić nie może, choćby życie miał najbardziej prawe, bo i tak grzechy popełnia. Grzechy Ja odkupuję przez Krew Moją Świętą. Żadna dusza grzechów odkupić nie może, nawet najbardziej święta.
 
Miłosierdzie Moje jest Tronem Zbawienia, a Tron ten znajduje się w Konfesjonale. Tam jest droga odkupienia i łaska zbawienia.
Dusze Moje, we Krwi Mojej Świętej was odkupiłem i wybawiłem. Czynię to każdego dnia na każdej Mszy Świętej. 
Miłosierdzie Moje granic nie ma, tak jak i miłość jest bez granic; taka
jest łaska zbawienia.
Pragnieniem Moim największym jest zbawienie dusz; nie ma większego pragnienia. Wciąż pragnę zbawienia dusz, nie większego cierpienia.
Tak, dusze Moje, Moim największym pragnieniem jest wasze zbawienie. To ból Serca Mego i Matki Mojej, to Jej ze Mną współcierpienie, gdyż nasze Serca są doskonale złączone.
Tak, pragnę dla was zbawienia, drogie dusze. Nasze Serca nie mogą znieść już więcej cierpienia; błagam nawracajcie się dusze.
 
 
01.02.17. godz.21:50
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc co osłania od zła. Jest to moc ducha co prowadzi; jest łaska umocnienia. W mocy Ducha Mojego dusze słabe stają się silne; tu siły odnawiają.  Ja Jestem ich siłą, tak, że siebie same przekraczają.
Tak Aniu, ty wiesz co znaczy siebie przekraczać, gdyż słabości wiele doświadczasz. Ze Zdroju Miłosierdzia Mego czerpiesz siły, gdyż praca jest dla ciebie wielkim wysiłkiem i tam tracisz wszystkie siły. Tylko dzięki łasce Mojej jesteś w stanie tam pracować. Ja też jestem twoim pokojem, wciąż doświadczasz łaski Mojej.
Tak, drogie dusze, w mocy Mojej jest łaska dla duszy co prowadzi, odnawia siły, osłania. Łaską Moją jest życie w mocy Ducha Mego, przychodźcie dusze do Zdroju Miłosierdzia Mojego.
 
05.02.17.  godz.21:51
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska cierpienia. Cierpienie jest łaską dla duszy, która potrafi przyjąć cierpienie, znosić je cierpliwie i łączyć je z męką Moją.
Zaś dusza, która tkwi w buncie, cierpienia nie chce znosić, i ma pretensje do Boga i ludzi, ta dusza nie wie, co to łaska cierpienia. Stan tej duszy jest opłakany, gdyż cierpienie dla niej staje się krzyżem nie do zniesienia. Ona nie patrzy w Moje rany, ona tylko sobie współczuje i nad sobą się lituje, bo taki jest egoizm. Zasług w cierpieniu taka dusza nie zyskuje, lecz jeszcze więcej przysparza sobie grzechów.
Zaś dusza w pełni oddana i ta, co się stara, ona w cierpieniu zbawia swą duszę, a i innym duszom łaski wyprasza.
Dusza, co cierpieć potrafi i cierpienie swoje łączyć z Moimi ranami, ta w zbawieniu świata ma udział, ta dusza świat ze Mną zbawia; to święta dusza. Jej ufność i poddanie rozbraja Ojca Mego i musi powstrzymać kary za grzechy. Gdy dusza prosi, by Ojciec Mój patrzył na grzeszne dusze przez Moje rany, wtedy z litością patrzeć musi i wszystko da duszom.
Tak, dusze, wielka jest łaska cierpienia dla grzechów własnych odkupienia i dla całego świata zbawienia.
 
07.02.17. godz.20:46
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest poznanie woli Boga Ojca Mego. Wola Ojca Mego i Moja wola jest jednym tchnieniem Ducha Świętego. Tak, żadna z trojga osób Trójcy Świętej nie czyni nic wbrew woli Ojca Niebieskiego. Wynika to z jedności doskonałej, z jedności Ducha
co czyni i sprawia działanie Boga w duszach.
Tak, dusze, co do doskonałości dążycie, wiedzcie, że nie w uczynkach z własnej woli czynionych Bóg ma upodobanie, lecz w posłuszeństwie i uległości.
Tak, Aniu, dusza twa posłuszna i poddana nieustannie w Moje Serce wsłuchana. Tak, teraz pragnę, byś jeszcze bliżej Mnie była i wolą Moją żyła. Wielka to łaska dusz wybranych i świętych, by żyły już tu na ziemi jako dusze święte i pełne łaski Mojej.
Tak, dusze moje umiłowane, wybrane i do świętości przeznaczone, bądźcie wpatrzone w Moje Serce, a dam wam poznanie i życie w woli Mojej.
 
09.02.17. godz.21:18
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest miłość ofiarna. Każda dusza, co w Miłosierdziu Moim często się zanurza wie, co to ofiara, wie co to oddanie i wie, co to miłość co wszystko daje.
Dusza, co serce ma czyste jest zdolna do miłości heroicznej, do ofiary z siebie i poświęcenia. Nie tylko dla swoich bliskich i przyjaciół, ale także dla osób jej nie przychylnych, gdyż czyni wszystko dla Mojej miłości.
Dusza, która zaś żyje w egoizmie, ta zawsze myśli o sobie, a jeśli nawet zmuszona jest inną duszą się zainteresować, to siebie w niczym nie pominie. Ta dusza nie wie co to miłość.
Tak, Aniu, to że poszłaś do pracy w chorobie, by pomóc koleżance w pracy, było dla niej świadectwem chrześcijaństwa. I tak się stanie, że o tym dowie się wielu, bo teraz niewiele osób daje świadectwo chrześcijaństwa.
Tak, drogie dusze, Moje Miłosierdzie jest nauką ofiarnego chrześcijaństwa i niech wie każda dusza, że nie ma chrześcijaństwa bez ofiary, oddania i prawdziwej miłości.
 
10.02.17. godz.23:38
 
Jezus: Aniu, córko Moja, twoja choroba jest zbawienna dla ciebie, gdyż cierpienie twoje złączone z Moim cierpieniem zbawia niejedną duszę. Choć teraz modlisz się z wielkim trudem, to ta modlitwa wiele znaczy, a gdy już się modlić nie możesz, wtedy wystarczy ofiarowanie twego bólu.
Tu cierpienie jest darem i łaską, zaś w czyśćcu już tylko odkupieniem. Tu cierpienie ma wielkie znaczenie, zaś cierpienie duszy do piekła strąconej jest bez znaczenia.
Tu zdają się być wielkie cierpienia, lecz dusze czyścowe mają o wiele większe cierpienia. Tu zawsze warto cierpieć.
 
W Miłosierdziu Moim jest łaska cierpienia, co dla duszy jest zbawieniem. Choć dusza wzdraga się przed cierpieniem i nie wie jak cenne jest cierpienie, Ja w hojności swojej obdarzam ją łaską cierpienia. Tu bólu nikt nie lubi i pragnie unikać bólu, i ulgi szuka, bierze środki przeciwbólowe i nie korzysta z cierpienia zgodnie z Moją wolą.
Tak, Aniu, choć bardzo cierpisz, staraj się współpracować z łaską Moją i trwaj przy Sercu Moim. Chcę, żebyś mimo bólu, Me Imię wychwalała w całym stworzeniu i za wszystko dziękowała. Byś prosiła za synów swoich i za męża swego, proś także za grzeszników, by do Mnie powrócili, i za dusze w czyśćcu cierpiące, i za konające, za Polskę całą i Rząd Polski, za grzesznych kapłanów, i za tych, co wierni Mi pozostali. Wszystkim łask udzielę, nie trać ani chwili, gdyż potrzebna jest twoja modlitwa i cierpienie.
Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest łaska cierpienia, łaska odkupienia i łaska ocalenia dusz. Teraz, drogie dusze, widzicie jak cenna jest łaska cierpienia nie tylko dla was ale i dla ocalenia dusz.
 
12.02.17.
 
Gdy przyjęłam Pana Jezusa w Komunii Świętej duchowej usłyszałam.
 
Jezus: Krew Moja obmywa cały świat za każdym razem kiedy sprawowana jest Msza Święta.
Aniu, córko moja, słowa Moje są prawdą i życiem. To życie jest ci dane i słowo Moje działa w tobie. 
Łaską Moją jest czytanie Pisma Świętego, łaską Moją jest zrozumienie go i łaską Moją jest nauka Ducha Świętego. 
Tak, Aniu, czytaj Pismo Święte jak tylko możesz pośród obowiązków swoich, a co masz czytać dam ci pouczenie.
 
Godz.20:45
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest słowo Boga Stworzyciela. Tam Mój Duch nieprzenikniony, co prowadzi Mój lud przez wieki.
W Miłosierdziu Moim jest tchnienie Ducha Świętego, co oświeca umysły i serca dzieci Moich podczas czytania Pisma Świętego.
Dusza, która czyta Biblię jak literaturę i patrzy na nią jak na każdą inną książkę, jest zaślepiona, bo Biblia to nie zbiór historycznych zdarzeń i epizodów dawniej spisanych.
Biblia to księga życia, to list przez Boga napisany.
Dusza, która z oschłym sercem czyta Pismo Święte, Ducha Bożego nie widzi, i po przeczytaniu Pisma pozostaje puste jej serce; to tylko litera.
Zaś dusza Bogu oddana lub poszukująca, ta łaski Mojej doświadcza i w miarę czytania poznaje wartość niezgłębioną Pisma Świętego.
Tak, bardzo ważne czytanie jest Pisma Świętego, bo ono jest światłem, drogą i kierunkowskazem. Tu każdy znajdzie odniesienie do siebie samego, i nie ma takich zdarzeń w życiu człowieka, by nie znalazł słów Pana dotyczących jego samego.
Tak, Aniu, zalecam ci czytanie Pisma Świętego dla nauki twojej i dla prowadzenia twego. Wiele dusz poprowadzisz przez słowa dane z Pisma Świętego.
Tak, dusze moje, w Miłosierdziu Moim jest łaska czytania, poznania, rozumienia słów Księgi wam danej, Księgi Pisma Świętego.
 
13.02.17.
 
Komunia Święta duchowa.
 
Jezus: Aniu, córko moja, czas cierpienia jest czasem łaski.
Czyż nie prosiłaś bym uczył cię cierpieć?
Cierpienie wymaga cierpliwości, poddania, przylgnięcie do Boga całkowitego. W takim czasie modlitwa jest najmilszym Mi kadzidłem, choć trudne jest każde słowo.
Nie martw się o jutro, oddaj Mi ten dzień, Ja Jestem, ufaj, a teraz nie marnuj ani chwili. Potrzebuję twojego cierpienia i modlitwy.
 
14.02.17. godz.22:04
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest duch co prowadzi duszę w cierpieniu. 
Nie łatwa jest łaska cierpienia i tu pokornego poddania trzeba, by cierpliwie przyjąć i ukochać łaskę cierpienia.
To znamię świętych dusz, dusz zaproszonych do cierpienia ze Mną na Krzyżu, to wielka łaska dla wybranych dusz. W Krwi Mojej Świętej obmywam taką duszę i uzdalniam ją do heroicznego cierpienia.
Tak, Aniu, jesteś w Mojej szkole Miłości i Cierpienia. Tu lekcje cierpliwości, oddania, miłości heroicznej, tu zapomnienie o sobie całkowite. Taka jest Moja szkoła Miłości i Cierpienia.
Pracuj bardziej nad cnotą cierpliwości, będę dawał ci pouczenia.
Tak, dusze Moje, w Miłosierdziu Moim jest łaska cierpienia i łaska cierpliwego go znoszenia.
W Miłosierdziu Moim jest nauka cierpienia, nauka przylgnięcia do Serca Mego w największym cierpieniu.
Drogie dusze, przychodźcie do Miłosierdzia Mego, by uczyć się cierpienia, cierpliwego go znoszenia, poddania się woli Mojej w cierpieniu, bo wszystko to , to wielkie łaski Moje.
 
18.02.17.godz.22:09
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska kierownictwa duchowego. 
To zawsze jest łaska Moja, gdy daję duszy kierownika duchowego, i tu też daję poznanie czy dany kapłan jest w stanie prowadzić dusze wybrane.
Są dusze, co w samotności idą, gdyż nie ma dla ich duszy odpowiedniego kapłana. Wtedy daję im kapłana do stałego spowiadania i Sam prowadzę tą duszę.
Tak, Aniu, dusza twa umęczona i pracą, i zmaganiem. Chciałbym, abyś miała odpowiedniego kapłana do prowadzenia twej duszy. Nie obawiaj się, ta łaska będzie ci dana.
Tak, drogie dusze, módlcie się i proście o kierownika swej duszy. To nie jest tylko łaska dla dusz wybranych, to łaska dla wszystkich dusz, co tego kierownictwa wymagają.
 
19.02.17.godz.22:02
 
Jezus: Aniu, córko Moja, niedzielna Msza Święta jest wielką łaską. Tu Zdroje Miłosierdzia Mojego płyną szeroką strugą i wszystkie dusze, co mają serca otwarte i czyste, doświadczają łaski spotkania ze Mną, z Mym Ojcem i Duchem Świętym.
 
W Miłosierdziu Moim jest odnowa duszy. 
Dusze proste i ufne, co przychodzą do Zdroju Mojego Życia odnawiam stale, bo w duszy ufnej i prostej przeszkód nie ma.
Są jednak dusze, co prostoty nie mają, bo za mądre się uważają. Dla nich prostota jest naiwnością i głupotą;  biedne dusze, co prostoty nie doceniają.
Są też dusze, co ufności nie mają, one wszystkiego się obawiają i Mi nie dowierzają.
Są też dusze, co różne próżności mają; próżność jest córką pychy, i one odnowy nie doświadczają.
Tak, Aniu, dusza twa prosta i ufna się stała. Dlatego pragnę, byś wciąż się odnawiała i wzrastała;  dam wielki wzrost twej duszy.
Tak, drogie dusze, bądźcie ufne i proste, a Ja dam wzrost waszym duszom i odnowę
 
24.02.17. godz.22:06
 
Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ofiara Krwi Mojej jako Baranka poświęconego na zabicie dla zbawienia ludzkości. Żadna dusza nie rozumie Mojego oddania i ofiary Mojej, która jest nieustannie ponawiana na wszystkich Ołtarzach świata podczas Mszy Świętej.
Dusze święte mają udział w tej ofierze poprzez mistyczne złączenie ze Mną. To wielka łaska cierpienia duchowego i fizycznego, to smutek duszy dany duszom świętym z powodu odrzucenia Mojej miłości, z powodu tak wielu grzechów, z powodu coraz większego zła i ucisku.
„Smutna pozostanie Moja dusza aż do śmierci.”
To znaczy, że dusze, które idą drogą śmierci są powodem Mego największego smutku.
Ten smutek daje ci Aniu, i widzisz, jaki to wielki smutek, smutek z powodu Mych dzieci, które umierają.
Tak, drogie dusze, przychodźcie do Zdroju Mojego Życia, gdzie wasz ratunek i odmiana życia. Dziś chwila krótka, gdy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy i każda dusza pozna stan swojej duszy.
Ja i Mój Ojciec pragniemy nawrócenia każdej duszy i we wszystkim wspomożemy, by dać ratunek duszy. 
Drogie dzieci moje, w Miłosierdziu Moim jest ratunek dla każdej duszy,
nawet tej, co w grzechu tonie i idzie na zatracenie.