2017 Wrzesień
 

01.09.17. godz.21:00

 

Bóg Ojciec: W Miłosierdziu Moim prowadzę i osłaniam duszę.

Czym jest łaska prowadzenia i osłony duszy? To łaska, która sprawia, że dusza słyszy Boże natchnienia i za nimi idzie z poddaniem, to łaska która sprawia, że dusza jest na wszystko gotowa i pewna, że Ja, Bóg Ojciec osłaniam jej duszę. To łaska, co sprawia, że dusza choć się zmaga to błędu nie popełni. Dusza taka jest groźna dla wroga, bo zawsze Bogu wierzy. Zaś łaska prowadzenia duszy przez Boga samego jest ściśle związana z posłuszeństwem.

Tak, dzieci Moje, Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący prowadzę wasze dusze pod Bożą osłoną i pragnę byście żyły w obecności Mojej. Boża opieka to wielka łaska czuwania Opatrzności Mojej.

 

02.09.17. godz.21:17

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar głoszenia z Mocą Ducha Świętego.

Czym jest dar głoszenia z mocą Ducha Świętego? To wielki dar, co sprawia, że słowa wypowiedziane trafiają prosto do serca i w nim działają. Zaś umysł słowa te zapamiętuje i słowa te w umyśle i sercu działają. Ja namaszczam każde słowo Mocą Ducha Świętego i choć słowa proste są i nieskomplikowane, każde słowo ma wielką moc, co życie zmienić może. Słowa z Ducha Mojego nie są górnolotne i skomplikowane, są proste i dla każdego zrozumiałe. I Ja sam daję słowa duszy, co służą Mi z oddaniem i nie szuka siebie, i jest Mi poddana. Duch Mój prowadzi taką duszę i każde słowo jej namaszczam, by działało w każdej duszy.

Ty, Aniu, ten dar otrzymałaś i słowa twoje z mocą są wypowiadane. Tak, czuwaj nad każdym słowem, bo słowa źle wypowiedziane mogą bardziej ranić.

Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, w Miłosierdziu Moim prowadzę duszę i namaszczam usta dusz, by służyły Mi z oddaniem.

 

03.09.17. godz.21:55

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Życie zgodne z wolą Bożą jest darem dla dusz świętych.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar życia zgodnie z wolą Bożą.

Czym jest życie zgodne z wolą Boga Wiekuistego? To życie, które we wszystkim szuka woli Boga, to życie otwarte na natchnienia Boga samego, to życie zawsze miłe Bogu.

Dar ten otrzymują dusze święte żyjące w Bogu, zanurzone w Jego miłości i wpatrzone w Oblicze Boga samego. Dusza taka pragnie najbardziej wypełnić wolę Boga i wsłuchana jest w Serce Jego. Nić miłości, która łączy taką duszę z Bogiem, bije w jednym rytmie jako serce złączone z Bogiem. Tu każde tchnienie Ducha Świętego jest rozpoznane i słyszane, tu z łaską Boga jest ciągle współdziałanie. Nic tak Boga nie cieszy i nie raduje jak dusza wierna, co w Jego Serce się wsłuchuje.

Czym jest lot duszy do Boga? Lot duszy to wielka łaska co sprawia, że dusza znajduje się przed Obliczem Boga. I tak przed Obliczem Boga dusza wolę Boga poznaje i nie ma wątpliwości, i wszystko rozeznaje.

Tak, Aniu, życie w woli Mojej wkrótce będzie ci dane i tak się stanie, że będziesz żyła zgodnie z wolą Moją, i dam ci na wszystko rozeznanie.

Tak, drogie dusze, co w świętości żyć pragniecie, wiedzcie i pamiętajcie, że w woli Mojej żyją dusze święte i ich pragnieniem największym jest, by wolę Moją wypełnić.

 

04.09.17. godz.21:00

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska choroby.

Czym jest łaska choroby? To dar, co może być przyjęty z otwartym sercem i wykorzystany jako łaska. To ból zbawienny dla świata, a także łaska potrzebna duszy do zbawienia. Są dusze, co daru nie przyjmują, one w buncie cierpią i w złości. Dla nich cierpienie nie ma sensu. Tu wrogiem jest cierpienie, one zły los sobie szykują.

Zaś cierpienie Bogu ofiarowane daje życie wielu osobom, ból i cierpienie złączone z Krwią, Ranami i Męką Chrystusa dla świata jest zbawieniem.

Tak , Aniu, cenne jest cierpienie i dobre masz usposobienie, wiele zniesie dusza, co dzielnie znosi cierpienie.

Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, miłość wiele zniesie, miłość potrafi cierpieć, bo w Miłosierdziu Moim jest zrozumienie jak cennym darem jest cierpienie.

 

05.09.17. godz.22:10

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest dar modlitwy.

Czym jest dar modlitwy? Dar modlitwy to łaska, która sprawia, że dusza szuka rozmowy z Bogiem. To łaska z Nim przebywania, to łaska wstawiania się modlitwą za innymi duszami, to łaska, co ma moc przebłagania Boga. Dar modlitwy wzrasta nieustannie jak i wszystkie dary dawane przez Boga.

Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest dar modlitwy i łaska, co sprawia, że dary i charyzmaty wzrastają. Bo pragnieniem Moim jest byście wzrastali i owoc przynosili.

Ja pragnę i Ojciec Mój, byście służyli i wzrastali, byście radością naszą byli.

 

06.09.17. godz.22:10

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska dobrego zdrowia.

Gdy dusza cieszy się zdrowiem nie zważa na swoje zdrowie i myśli, że zawsze będzie zdrowa i zawsze będzie miała siły. Dopiero choroba oczy otwiera i pokazuje, jak wielką łaską jest łaska zdrowia. Dziś zdrowia się nie szanuje, a życie w stresie i zapracowaniu organizm ludzki wiele kosztuje. Tak bardziej człowiek się skupia na wyszukiwaniu odpowiedniego pożywienia, na ćwiczeniu ciała i na wyszukiwaniu odpowiednich leków, by wzmocnić organizm, by usprawnić ciało. Tak wiele dążeń i zabiegów człowiek skupia na swoim ciele i nie widzi stanu swej duszy, nie widzi, jak dusza umiera.

Tak, troska o duszę, co żyje na wieki jest najważniejsza, cóż ci po pięknym ciele, gdy zaniedbasz duszę, gdy dusza pójdzie na zatracenie.

Tak, drogie dusze, w Miłosierdziu Moim jest łaska zdrowia i duszy i ciała. Proście o Moją łaskę i nie zaniedbujcie swej duszy, bo dusza ważniejsza jest od ciała.

 

07.09.17. godz. 21:41

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Ufaj bezgranicznie, moc Moja cię przeprowadzi.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc łaski, co prowadzi duszę.

Czym jest moc łaski? To życie w mocy Ducha Świętego, to łaska, co sprawia, że szatan omija duszę z daleka, to dar dla dusz świętych, co cierpieć potrafią i łaskę Moją docenić.

Tak, Aniu, pragnę byś pod Mą osłoną żyła w ciemności tego świata, gdzie szatan czyha na dusze i myśli, że jest panem tego świata. Dusza twa kiedyś w niewoli żyła, później w udręce, potem doświadczana była, a teraz przyszedł czas, byś w Mej mocy żyła.

Tak, drogie dusze, co na Mojej drodze jesteście, wiedzcie i pamiętajcie, że Ja sam prowadzę dusze, umacniam, ochraniam, uczę i doświadczam, by stała się święta i niedostępna dla wroga – szatana.

 

08.09.17. godz.22:07

 

Komunia Święta.

 

Jezus: W Mojej mocy jest pokój niezachwiany.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska głębokiego pokoju.

Czym jest łaska głębokiego pokoju? To łaska, co sprawia, że nie ma takiej sytuacji, co sprawi, że pokój zostanie zburzony czy zachwiany. Łaska ta sprawia, że myśli są logiczne i jasne, a dusza, co taki pokój posiada, nie daje wyprowadzić się z równowagi.

Dziś świat w chaosie żyje i mało dusz zna Mój pokój, a jeszcze mniej w Mym pokoju żyje.

Ty, Aniu, łaskę tą otrzymałaś już dawno, lecz dzisiaj poznałaś, że twój pokój jest niezachwiany, a moc Moja sprawia, że niczym nie może być zburzony.

Tak, drogie dusze, wielkim darem jest pokój niezachwiany i posiadają go dusze, co trwają we Mnie i bez granic Mi ufają.

 

09.09.17. godz.21:15

 

Maryja: Narodziny Moje, które były wczoraj, były cudem i nie były to zwyczajne narodziny. Przy Moich narodzinach byli Aniołowie i Archaniołowie, i wtedy byli też Michał Archanioł i Gabriel. Matka Moja, Święta Anna, nie czuła bólów porodowych i w czasie porodu bólu nie czuła, bo nie był to zwyczajny poród. Ja dla Mojej Matki byłam wielkim darem i miałam zaledwie dwa lata, gdy oddała Mnie do Świątyni na służbę i naukę. Moje narodziny były świętem w Niebie, bo tam wszyscy wiedzieli czyją będę Matką, i co to znaczy dla całej ludzkości, ale także dla Nieba.

Tak, już od narodzenia byłam Świątynią Ducha Świętego, a Moje życie przepełniała obecność Boga samego. Czas, który spędziłam w Świątyni, a miałam lat 12, gdy wyszłam z Świątyni, był czasem nie tylko służby, ale i bliższego poznania Boga samego. Tam Aniołowie przygotowali Mnie do misji, choć jeszcze o tym nie wiedziałam i tego nie rozumiałam. Moja misja, to zrodzenie i wychowanie Syna Bożego, Mesjasza tak gorąco w modlitwach wyproszonego. Moja misja to bycie w bliskości z Mym Synem na drodze Krzyżowej aż po Golgotę i śmierć na Krzyżu. Misja Moja to opieka nad ludźmi z całego świata, to modlitwa nieustanna i ofiara. Moja misja to trwanie w miłości przy dzieciach swoich i ich ratowanie. Moja misja to zwycięstwo nad szatanem i wierzcie Mi, że nie długi czas, gdy to się stanie.

Tak, dzieci Moje, dzień narodzin Moich w Niebie jest świętem. Świętujcie tu na ziemi dzień Narodzin Matki, niech ten dzień będzie dla was Świętem.

 

10.09.17. godz.21:49

 

Komunia Święta.

 

Jezus: Ufaj Aniu, moc Mojej łaski jest z tobą.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest moc łaski.

Czym jest moc łaski? To nie tylko siła i Moja ochrona, to łaska, która jest potrzebna do życia codziennego. To moc pokoju, to wiara w siebie, to dar oddania Mi wszystkich swoich spraw, bo wszystkie sprawy są Moimi i nie ma zbyt małych spraw.

Dusza, co tak potrafi zaufać w niczym nie liczy na siebie, wszystko Mi oddaje i Mi ufa, choć sprawy wydają się beznadziejne. Ufność taka jest łaską Moją i wtedy tak się staje, że dusza mimo troski i kłopotów, krzyża nie czuje i doświadcza jakie jest Moje brzemię.

Tak, brzemię Moje staje się nie tylko słodkie i lekkie, brzemię Moje niesie duszę, bo Ja niosę duszę wraz z brzemieniem.

Ty, Aniu, wiele masz do uniesienia i wszystko bierzesz z ręki Mojej, dużo masz cierpienia. Tak , dusza twoja wiele razy jest niesiona, bo nie jesteś w stanie unieść brzemienia.

Tak, drogie dusze, co brzemię swoje niesiecie często ponad siły swoje, oddajcie Mi swój trud, niedolę i cierpienie, Ja wezmę na siebie wasze brzemię.

 

16.09.17. godz.00:58

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest ofiara cierpienia.

Ofiara cierpienia jest wielką łaską dla dusz ku temu przeznaczonych. Dusza taka jest wybrana od narodzenia i życie jej wydaje się usiane kłodami. Jest pełne obmów, podejrzeń, wiele zła już od dzieciństwa doświadcza taka dusza. Tak, mimo przykrości, naturę ma pogodną i wdzięczną, nie pamięta złego, mało wymaga i cieszy się drobnymi rzeczami.

Tak, Bóg Ojciec Wszechmogący wyposaża duszę, którą przeznacza do świętości. Gdy dusza ta idzie za łaską Boga szybko dochodzi do świętości, a i często bywa, że również zdobywa męczeństwo. Bo życie tych dusz, to ciągła ofiara, wyrzeczenie i modlitwa, to jest życie tych dusz. Bóg takie dusze wynosi na ołtarze, bo są niczym kryształ, cenniejsze od perły, niczym Anioły mają miejsce przed Majestatem Boga.

Tak, cenne jest cierpienie i ofiara, i modlitwa w oczach Boga. Bóg Wszechmogący przez takie dusze swoją wolę przeprowadza. Najmilsze Mu są takie dusze niczym najczystsze lilie, których woń unosi się do Tronu Boga samego.

Ty , Aniu, nie chcesz pisać o sobie, napisz tylko, że sam Bóg Ojciec ma upodobanie w tobie i niczego tak nie pragniesz, jak wypełnić Jego wolę.

Tak, drogie dusze, cierpieniem naznaczone wiedzcie i pamiętajcie, wielkim darem jest cierpienie, a dzięki waszej ofierze z Chrystusem złączonej zło zostaje zniweczone.

 

16.09.17. godz.23:30

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska zdrowia.

To wielka łaska, którą obdarzam duszę, by Mi służyła w sposób czynny, nie tylko modlitwą cichą czy podczas Eucharystii, ale przez pełne zaangażowanie. Nie zawsze jest potrzebne całkowite zdrowie, lecz daję go tyle, by dusza miała siłę, i daje jej zdolności, dary i charyzmaty potrzebne do służby Mojej. Choć duszy się wydaje, że nie podoła, Ja daje jej odwagę tak iż wszystkiemu podoła.

Szatan takich dusz nienawidzi, gdyż dusze te są pełne pokory gotowe z oddaniem Mi służyć.

Tak, drogie dusze, co w słabości i niemocy, braku zdrowia żyjecie. Wiedzcie i pamiętajcie, w Miłosierdziu Moim jest łaska zdrowia i tą łaskę otrzyma dusza pokorna, co dla siebie nie pragnie zdrowia. Lecz by służyć, by być darem dla innych, by Moją Chwałą była radość z daru zdrowia.

 

17.09.17.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest doskonałe wypełnianie woli Bożej.

Dusza ludzka jest słaba przez skalanie grzechem pierworodnym, przez co wola jej jest słaba i skłonna do grzechu. Tylko dzięki łasce Mojej dusza jest zdolna do życia według woli Mojej.

Jak dusza doskonale może wypełniać wolę Moją? Tu na ziemi stopień doskonałości wypełniania woli Mojej nie jest pełny, lecz wystarczający dla duszy świętej. Dusza święta, gdy jest ze Mną zjednoczona, nieustannie wsłuchuje się w Serce Moje. Ja daję jej poznanie, Ja daję jej zrozumienie, Ja daję jej prowadzenie, i na tym polega życie zgodnie z Moją wolą. Zaś dusza, która głębszy etap jedności za Mną posiada to wie, jak żyć Moją wolą. Żyje jakby pod ciągłym natchnieniem i w lot ma zrozumienie, gdyż jedno jest jej upodobanie i jedno zrozumienie.

Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, w Miłosierdziu Moim prowadzę duszę, oświecam duszę, daje poznanie, zrozumienie i daje łaskę życia w woli Mojej zgodne z Moim pragnieniem.

 

18.09.17. godz.21:26

 

Komunia Święta duchowa.

 

Jezus: Krew Moja zwycięża wszelkie zło. Krew Moja przelana na Krzyżu ratuje świat.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska odkupienia świata całego.

Jam Jezus Chrystus jestem władcą świata całego. Mym tronem drzewo Krzyża, Mym dziedzictwem Krew i Woda z boku Mego, Mym berłem miłość, Mą Koronę cierń wbity, Mą tęsknotą i pragnieniem dusze, co w grzechu żyją.

 

Bóg Ojciec: Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, oddałem na śmierć Syna swego jedynego, na odkupienie dla całej ludzkości. Krew jego przelana na Krzyżu nie ma ceny i ta Krew zbawia świat dnia każdego.

Dzieci Moje, wiele jest zła na tym świecie i zło to odczuwają dusze wierne. Szatan, choć myśli, że jest panem tego świata, dawno już przegrał. Nie chce pamiętać, że zwyciężył Mój Syn Jezus Chrystus Król Miłosierdzia.

Nie po to stworzyłem ludzkość, by była zła, lecz z miłości i dla miłości ją stworzyłem. Każda dusza jest Mi droga i cenna, każdą dla Nieba stworzyłem. Dziś szatan kradnie i oszukuje dusze, każdego dnia tracę drogie Mi dusze, a czas jest już bliski, gdy oddzielę dobro od zła.

Wkrótce uczynię znak na Niebie, znak Krzyża, co będzie widoczny przez trzy dni, i wtedy zacznie się czas zmian, czas ujawnienia win. Gdy znak ten pojawi się na Niebie, a będzie to czas ciemności, każda dusza pozna swój grzech, nie będzie w nieświadomości.

To szansa na zmianę życia, to szansa na wyznanie win, żadna sprawa nie będzie ukryta. W tym czasie proszę, by dusze w swych izdebkach modliły się wiernie, by z domu nie wychodziły, bo ziemia stanie się piekłem. Niech rodziny modlą się wiernie przy świecy zapalonej, niech przez ten cały czas nie gaszą świecy, a ich dom i rodzina zostanie uratowana. To wielki czas próby niczym Sąd, lecz to nie ostateczny dzień próby.

Gdy czas ten straszny przeminie, ujawni się wielkie zło i czas obecnego Papieża przeminie, ziemie spowije zło. Czas ten przetrwają dusze Mi wierne i na nich odbuduję Kościół swój, bo przyjdzie czas Nowej Ziemi i nie będzie już miejsca na zło. Dni, Moje dzieci, szybko płyną i będą szły coraz prędzej, bo tęskni za wami Moje Serce.

Tak, proszę, byście modlitwy wznosiły o ratunek dla waszych braci i sióstr, bo Krwawi Me Serce i Mojego Syna, gdy tak wiele dzieci ginie i pochłania je zło.

 

19.09.17. godz.20:27

 

Komunia Święta duchowa.

 

Jezus: Miłość Moja Miłosierna zwycięży świat.

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest oświecenie dusz.

Gdy znak Krzyża pojawi się na Niebie ciemność spowije ziemię, będzie widać tylko Mój znak. Dusze wszystkie zostaną porwane do Nieba i tam zobaczą wszystkie swe uczynki i dobre i złe. Miłe Mi dusze niech się nie lękają, bo one tylko Mej miłości doznają i nie przerazi je grzech. Dusze zaś, co w ciemności żyją, wielkiej trwogi doznają i przerazi je ich grzech.

To wielka łaska Moja, łaska napomnienia, łaska wyrzutów sumienia, łaska wyboru i łaska, co pozwala do Mnie powrócić. Dusze te, co Mnie nie znają, zobaczą Mnie jako jedynego Boga i one poznają swój grzech.

Czas wyboru będzie niedługim czasem. I tak się stanie, że ziemię ogień owładnie, i ten czas przetrwają dusze Mi wierne, co będą trwały na modlitwie w swym domu przy świecy zapalonej, prze trzy dni i trzy noce. Po tym czasie świat objawi się nie do poznania. Tu nie będzie nic co znane; ni miejsca, ni okolice, ni kontynenty, ni oceany, ni słońce, ni księżyc, nic nie będzie do poznania.

Tu zło zawładnie ziemią całkowicie i tron Papieża w Watykanie zostanie obalony wraz z hierarchami. Miejsce to pochłonie ziemia i śladu po nim nie zostanie, i tak przestanie panować zło. Tak, gdy zgliszcza dawnego świata pozostaną, przyjdzie czas odbudowy Nowego Kościoła, a w tym świecie nie będzie miejsca na zło.

Tam, gdzie będzie mieszkać naród wybrany odbuduje swój Kościół, a Polska jest tym miejscem i narodem wybranym. Z tego narodu nowy Papież będzie ustanowiony i tu będzie miał miejsce nowy Watykan. Tak, wiele modlitwy trzeba, by wypełnił się Mój plan.

By Mój naród Polski wybrany stał się zaczynem odbudowy Mojej miłości, by naród ten ciągłe modlitwy wznosił. Nie tylko za swój kraj, ale za każdego człowieka, bo Polska będzie miejscem ratunku dla każdego człowieka.

Tak, dzieci Moje, w Polsce rodzone, wracajcie do ziemi swej, bo to jest jedyne bezpieczne miejsce, jedyny bezpieczny kraj. Ja pragnę jedynie waszego dobra i drogi jest Mi ten kraj. Tak, naród wasz Polski wybrany niech Różańcem opasze swój kraj. Tak, wiele zawdzięczacie Mej Matce Maryi, co wciąż za wami pros. Tak, drogi jest ten naród dla Mej Matki Maryi.

Tak, drogie dusze, wiedzcie i pamiętajcie, Ja zwyciężam zło każdego dnia mocą swej miłości Miłosiernej, bo ona nigdy się nie kończy i ona zwycięży zło.

 

20.09.17. godz.13:37

 

Bóg Ojciec: W Miłosierdziu Moim są czasy ostateczne.

Czasy ostateczne są przygotowaniem na przyjście Moje. Dusze, które Mnie wybiorą, zostaną poddane dalszej próbie, i wiele dusz nie przejdzie takiej próby. Ucisk będzie wielki; brak godnej pracy, brak żywności, różne choroby, zagubienie wartości. W tym czasie Antychryst się objawi jako prorok i cuda będzie czynił wszędzie, i wielu za nim pójdzie jako za zbawicielem.

Gdy jego prawdziwa twarz wyjdzie na jaw, wielu będzie już zgubionych, znakiem bestii zaznaczonych. Lecz Ja dam znowu ratunek przez Maryję Matkę Moją. Ona wiele dusz wyrwie szatanowi przez modlitwę Różańcową. Tak ,dusze, które uparcie będą służyły szatanowi zostaną stracone, i one są bólem Moim i Matki Mojej.

Zaś jeśli chodzi o Papieża, tu się okaże jakim jest Papieżem i bicz Mej sprawiedliwości go dosięgnie i jego współpracowników. Nic nie zostanie z władzy próżności i pychy.

Lecz Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, swój Kościół odbuduję jako nowy; nieskalany będzie jako cud. Piękności jego żadna budowla teraz nie oddaje, bo Kościół ten będzie z Nieba i Kościół ten w mym kraju wybranym postawię.

Tak, dzieci Moje, co w ostatecznych czasach żyjecie. Wiedzcie i pamiętajcie, jak wiele zależy od modlitwy waszej, od postu, ofiarowania, waszego oddania. Wierze i ufam wam, że odpowiecie na Moje wezwania.

 

26.09.17. godz.22:05

 

Jezus: W Miłosierdziu Moim jest łaska pokonywania trudności.

Dziś dusze pragną łatwego życia, gdzie nie ma wysiłku, zmagania i trudności. Dziś dusze pragną wygody i przyjemności, wciąż nowych doznań, by się zachwycać, by się chlubić przed innymi. Życie to jest pełne próżności. I nikt nawet nie pomyśli, że zapłaci za swe przyjemności, zwłaszcza, gdy są pełne egoizmu i wykorzystywania innych.

Wszystko ma swoją cenę i nikt tego nie wie, jak wielka jest nagroda w Niebie dla dusz, co swe życie poświęcają dla Chrystusa i żyją w ciągłej ofierze.

Czy warto stracić Niebo dla przyjemności tego świata?

Przyjemność choćby najwspanialsza szybko przemija, a jak często żal i gorycz pozostawia. Niczym są w oczach Moich przyjemności tego świata, zaś dzieci Mi oddane są radością Moją. Ja je wynagradzam i pocieszam i sprawiam, że są szczęśliwe, mimo że nie korzystają z uciech tego świata.

Tak, dzieci Moje, wiedzcie i pamiętajcie, że nie tak daje świat jak Ja daję. Wyście radością Moją, gdy we Mnie trwacie i zawsze we Mnie pomocy szukacie.