2020 Grudzień #1
 

04.12.2020 r. godz. 9:48

 

Jezus: Aniu, córko Moja, czas Adwentu często bywa czasem walki duchowej, jednak ty wiesz jak walczyć. Najlepszym orężem w walce jest Różaniec. Ważne jest życie w stanie łaski uświęcającej, częste przyjmowanie Komunii Świętej, zaś udział w Eucharystii jest umocnieniem dla duszy. Walka duchowa kształtuje człowieka i w walce okazuje się jak jest słaby. Zło, które dopuszczam, nigdy nie jest ponad miarę i ma pomóc duszy w oczyszczeniu. Wiele dusz, co borykają się ze słabościami, rezygnują z walki i mówią sobie, że już tak mają. Droga Moja wiedzie często wśród niebezpieczeństw, jednak Ja czuwam nad każdą duszą i wspomagam te, które walczą.

 

- Dziękuję, Jezu, że wspomagasz mnie w walce i nie dajesz mi ponad siły. Dziękuję, że wciąż mnie kształtujesz i oczyszczasz, odnawiasz i dajesz wzrost. Miłość Twoja jest jak ogień, ogień miłości, co nie parzy lecz odnawia i doskonali. Co ma czynić dusza, która weszła na drogę nawrócenia?

 

Jezus: Dusza, która Mnie szukała, odnajduje Mnie w Konfesjonale, w szczerej spowiedzi często z całego życia. Miłość Moja nikim nie gardzi, lecz czeka i szuka każdej duszy, co się zagubiła. Miłość Moja pragnie prowadzić każdą duszę nawet w najtrudniejszej sytuacji. Miłość Moja wciąż czeka powrotu dusz do Zdroju Mojego Miłosierdzia. Dusza, która weszła na drogę nawrócenia, jest Mi szczególnie bliska. Choć wiele ma pragnień niezgodnych z Moją wolą, Ja wciąż ją ćwiczę i pokazuję, czym zawiniła.

Prawda o duszy jest dla niej wielkim bólem, i tu trzeba pokory, by przyjrzeć się własnej duszy i przyjąć prawdę o sobie. Życie w iluzji i usprawiedliwieniu gubi duszę, zaś prawda daje oczyszczenie i łaskę na drodze nawrócenia. Miłość Moja jest cierpliwa, i niczym ojciec i matka prowadzę dusze za rękę na drodze nawrócenia. Dusze, które gubią się na tej drodze, nie chcą trzymać Mojej ręki, a dla nich to jest najpewniejsza droga.

 

- Dziękuję, Jezu, za Twoją cierpliwość, za to, że czekasz na każdą duszę i pragniesz ją prowadzić. Co, mój Jezu, mają czynić dusze, które już weszły na Twoją drogę?

 

Jezus: Dusze, które weszły na Moją drogę, powinny iść Moimi śladami w całkowitym zaufaniu. Powinny zważać, by Mojej drogi nie zagubić, by unikać zasadzek szatana. Nikt, kto wszedł na Moją drogę, nie może być pewien siebie, lecz szukać pewności w Bogu. Dusze, co oddały swe życie Maryi, mają łatwiejszą drogę, lecz i one mogą się gubić, gdyż i na nie czyha szatan, by zepchnąć je z drogi.

Drogie dusze, co weszłyście na Moją drogę i te, które już wiele lat po niej kroczycie, wiedzcie, że wasza pewność jest w Bogu, Mym Ojcu, wasza pewność jest w Maryi, i wasza pewność jest w Moim Miłosierdziu.

 06.12.2020 r. godz 10:30

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że zmiany, które nadchodzą, będą bardzo trudnym doświadczeniem dla wielu. Wiele dusz żyje w ciągłym lęku, wielu obawia się szczepień i tego, co nadchodzi. Lecz czy Ja nie jestem Królem Polski?

 

- Tak, Mój Jezu, jesteś naszym Królem, i wraz z Maryją chronisz naród Polski. Lecz teraz wiele mówi się o szczepieniach i myślę, że część Polaków dobrowolnie się zaszczepi.

 

Jezus: To prawda, Aniu. Ci, co nie mają Ducha Bożego, ulegną lękowi i z lęku przyjmą szczepienia. Wielu się nagnie pod presją opinii innych. Lecz ci, co pozostaną Mi wierni, nie ulegną lękowi, i Ja sam będę ich chronił.

Zaufanie jest miarą miłości do Mnie, a tam, gdzie jest ufność nie ma lęku. Zło staje się coraz silniejsze, dlatego czuwajcie, byście nie posnęli, by wasze dusze nie umarły.

Szatan chce teraz zwieść wiele dusz i wiele doprowadzić do śmierci, nie tej, co ciało zabija, ale tej, co kradnie dusze. Czuwajcie więc nad czystością waszych serc, czuwajcie na modlitwie i trwajcie przy Mym Sercu i Sercu Maryi.

 

- Panie Jezu, teraz wiele zła dzieje się w naszych rodzinach, a zbliżające się święta nie sprzyjają spotkaniom rodzinnym i budowaniu więzi w rodzinie.

 

Jezus: Więź rodzinna, to nić miłości przez wszystkie pokolenia. To nie tylko krew, lecz duch, co łączy więzią swą wszystkie pokolenia. Czym jest silna Rodzina?

Rodzina jest silna Bogiem, Rodzina jest silna modlitwą wzajemną i troską, Rodzina jest silna mocą Ducha Świętego, co ją oczyszcza i oddala wszelkie zło. Bóg w Rodzinie jest mocą i światło Jego miłości przenika wszystkich członków Rodziny.

Tu nie ma miejsca na egoizm, a na myślenie o tym, co korzyść przyniesie. Wzajemna troska, to dar z siebie, dar miłości, co buduje.

Tu nie ma miejsca na wykorzystanie i kalkulowanie, by zyskać coś dla kogoś. Więzi miłości, to więzi troski i wzajemnego oddania sobie.

Tu nie ma miejsca na kalkulacje i nikt nie myśli co zyska. Tu nikt nie jest od nikogo zależny, bo dar z siebie nie czyni człowieka zależnym.

Miłość bezwarunkowa w Rodzinie, która niczego nie oczekuje, buduje więzi w Rodzinie.

 

- Tak, Mój Jezu, brakuje miłości w Rodzinach. A wspólnoty zakonne, jak powinny budować więzi miłości?

 

Jezus: Wspólnoty zakonne powinny być jak Rodziny. Lecz dziś jak wyglądają te wspólnoty?

Mało jest wspólnot, co mogły by Mi się podobać, i mało jest zakonników i sióstr zakonnych, co buduje przez swój styl życia wspólnoty zakonne. Styl życia zakonnego, który Mi się podoba, to ciche życie oddane Bogu, to dar modlitwy dla wielu, to życie ofiarne wśród postów. Lecz teraz któż tak żyje?

Są jednak dusze wierne, lecz bardzo osamotnione, i wiedzcie, że jedna dusza ofiarna starcza na jeden dom, w którym mieszka, by Mi wynagrodzić zło. Dusza taka jest Mi szczególnie bliska i Ja do niej się zniżam, sam Bóg.

Teraz jest czas, gdy będę oczyszczał zakony, i wszystkich kapłanów przesieję niczym ziarno. Bo służba w Mojej winnicy jest wielkim darem, i tu nie ma miejsca na zło. Bądźcie czyści, jak Ja jestem czysty, bądźcie święci, jak Ja jestem święty. Już czekają żeńcy i żniwo Moje będzie oczyszczeniem.

Śmierć jest darem Mojego Miłosierdzia, co ratuje dusze przed potępieniem na wieki. Wszystko przyjmujcie z Mojej ręki w całkowitym zaufaniu.

Tak, drogie dusze, czas Adwentu to czas prostowania waszych dróg, to czas oczyszczenia waszego serca, to czas trwania przy Bogu w oczekiwaniu. Miłość Moja jest blisko was, niech nadzieja pełna ufności wypełni wasze serca.