2021 Maj #5
 

23.05.21 godz.około południa

 

Jezus: Aniu, córko Moja, wiedz, że dzień Pięćdziesiątnicy jest dniem, gdzie posyłam swojego Ducha na ziemię w szczególny sposób. Mimo, że byłaś na czuwaniu, które prowadził Neokatechumenat wiedz, że obdarzyłem cię swoją łaską i odnowiłem wszystkie twoje dary i charyzmaty, a nadto dałem ci dar heroicznego męstwa.

Zło we wspólnotach Neokatechumenalnych jest spowodowane przez ingerencje masonów, i zamysł ich polega na wypłyceniu i sfałszowaniu pojęcia przeżywania liturgii i chrześcijaństwa. Tak, wprowadzane jest w tym nurcie szereg zmian zaczerpniętych od protestantów i duch ten nie tylko zmienia przebieg liturgii, ale także wprowadza zmiany w pojmowaniu chrześcijaństwa. Członkowie tych wspólnot są łamani duchowo i poniżani, a następnie posyłani do posługi, by ich ego mogło być podbudowane.

Metody te nie są ani chrześcijańskie, ani moralne, lecz mają w swym działaniu ducha manipulacji. Zło to zostało wprowadzone, by ludzie ci czuli się wyjątkowi, a zarazem mieli poczucie przynależności do wspólnoty, która w pewien sposób ich uzależnia i ma silny wpływ na te osoby. Tak, wielu kapłanów zaangażowanych w tych wspólnotach ma przekonanie o ich słusznym działaniu, nie wspominając już o ich członkach.

Tak, pomyślałaś sobie, że tam nie jest nic normalne i spytałaś, czy Mnie to obraża?

Prawdą jest, że wspólnoty Neokatechumenalne bardzo zasmucają Moje Serce i ranią Mnie swoją pychą i zarozumiałością. Są tam dobre dusze, które chcą się do Mnie zbliżyć, jednak wszyscy przyjmują Mnie w sposób niegodny. Tak, niechętnie przychodzę do ich serc, bo są nieufne i zadufane. Dzieje się tak od wielu lat i zło to jest wprowadzane do Kościoła zgodnie z masońskim planem.

Tak, kapłani, którzy czytacie te słowa i czujecie się urażeni lub zbulwersowani, wiedzcie, że bólem i cierniem są dla Mnie wspólnoty Neokatechumenalne i ich działanie powinno być ograniczone. Ja nie daję swego Błogosławieństwa tym wspólnotom i łaska Moja dla nich jest bardzo ograniczona. Zaś kapłani niech wiedzą, że nie ma Mojej woli, by takie wspólnoty były wprowadzane do Mojego Kościoła.

Dziś zło działa w wielu wspólnotach i demon pychy i wywyższania wpływają na liderów we wspólnotach. Dziś mało wspólnot Mi się podoba i w niewielu Mogę działać swoją łaską bez ograniczeń. Dziś miłe Mi są małe domowe wspólnoty, które zbierają się na modlitwie i dzieleniu się wiarą, które Mi Chwałę oddają i pragną Mi służyć życiem ukrytym.

Tam, gdzie jest ludzka chwała, nie może być Bożego działania, gdyż pycha oddala łaskę.

Zważcie więc te słowa w swych sercach, gdyż w nich jest nauka Moja, byście przyjęli, jak ważna jest cichość i pokora.

 

- Dziękuję, Jezu Mój Umiłowany, za to doświadczenie i łaskę, łaskę Ducha Świętego i Jego dary tak bardzo potrzebne na te czasy. Bądź uwielbiony Duchu Święty, Duchu mocy, męstwa, Duchu wytrwałości w znoszeniu zła, Duch pokory i cichości.

Duchu Święty wylewaj się na cały świat i obdarz nas swoimi darami.

 

Duch Święty: Ja, Duch Święty, trzecia osoba w Trójcy Przenajświętszej, jestem Duchem Mocy i Miłości. Duchem, co pozwala zwyciężyć wszelkie zło, bo Duch Mój przenika wszystkie serca otwarte na Bożą łaskę i pragnie was wyzwolić z każdego zła.

Czyste serce jest darem Ducha Świętego. Tylko czyste serce może być mieszkaniem Boga. Gdy serce jest oczyszczone i dusza wstępuje na drogę świętości, Bóg wciąż je ubogaca i w ludzkim sercu buduje swój Tron. Oczyszczanie serca przebiega stopniowo i człowiek do końca życia powinien strzec swojego serca.

Po czym można poznać, że Jezus Chrystus zamieszkuje ludzkie serce?

Można to poznać po pokoju serca. Nie znaczy to, że czujemy się spokojni, lecz jest to stan wewnętrzny duszy. Wtedy nawet zdenerwowanie i trudne sytuacje nie powodują utraty pokoju serca.

Kiedy tracimy pokój serca?

Pokój traci dusza, gdy popełni grzech ciężki. Wtedy powinna iść jak najszybciej do Spowiedzi Świętej, by wyznać swój grzech. Dusza, co nie zna Boga, wciąż biegnie i nie ma w niej spokoju, lecz w sercu mieszka lęk. Zaś, gdy dusza w Bogu spocznie, pozna, co to jest pokój Boży. Dusza, w której mieszka Duch Święty jest pełna Jego darów i widać to po jej sposobie mówienia i postrzegania świata.

Dusza, w której sercu mieszka Bóg Ojciec Niebieski jest pełna zaufania i wierzy całym sercem, że Bóg jest wszystkim w jej życiu i o wszystko się troszczy. Owocem największym jest dar zamieszkania w sercu Trójcy Przenajświętszej. Ta dusza wie, co to jest miłość Boża, a duch jej króluje nad ciałem. Choć jest zmysłowa wie, jak powinna kierować swym ciałem, by zmysły były zawsze duchowi poddane.

Wiele jest darów Ducha Świętego. Duch Święty, to Duch miłości, pokoju, radości, prawdy, zaufania, mądrości, rozumu, roztropności. Wiele jest Jego darów.

Tak, Duch Święty przyszedł do wszystkich serc otwartych na Jego działanie, by serca wasze mężne się stały, byście owoc przynieśli w służbie Bogu, by język wasz Boga wychwalał i za wszystko dziękował Bogu.

Ja jestem Duchem Prawdy i każda pokorna dusza, przyjmie ze skruchą prawdę o sobie. Nędzna jest dusza bez Boga, lecz w Bogu, w Duchu Świętym jest ubogacona niczym królowa. Prawdziwe bogactwo to bogactwo ducha, to serce wypełnione łaskami i obecnością Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

 

 

Ks. Izajasza 48,17 - 22

 

17 Tak mówi Pan, twój Odkupiciel,

Święty Izraela:

«Jam jest Pan, twój Bóg,

pouczający cię o tym, co pożyteczne,

kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.

18 O gdybyś zważał na me przykazania,

stałby się twój pokój jak rzeka,

a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.

19 Twoje potomstwo byłoby jak piasek,

i jak jego ziarnka twoje latorośle.

Nigdy by nie usunięto ani wymazano

twego imienia sprzed mego oblicza!

20 Wychodźcie z Babilonu,

uciekajcie z Chaldei!

Wśród okrzyków wesela zwiastujcie to i głoście!

Rozgłaszajcie aż po krańce ziemi!

Mówicie: "Pan wykupił swego sługę Jakuba"».

21 Nie czuli pragnienia, gdy On ich wiódł przez pustynię;

zdrojom ze skały kazał dla nich trysnąć:

rozłupał skałę, wypłynęła woda.

22 «Nie ma pokoju dla bezbożnych» - mówi Pan.

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”