2021 Marzec #5
 

21.03.2021r. Godz. 10:21

 

Jezus: Aniu, córko Moja, ofiarowanie Bogu swego życia jest oddaniem duszy w ręce Boga. Jednak twoja ofiara życia w ciemności duszy jest wielką ofiarą i Serce Moje raduje się z tej ofiary. Łaską Moją jest, że nadal słyszysz Moje słowa i daję ci prowadzenie duszy. Jednak ciemność twoja sprawia, że trud twój jest o wiele większy, gdyż odczucie braku Mojej obecności często cię zasmuca. Jednak wiedz, że Ja jestem blisko ciebie i z uwagą wysłuchuję twoich modlitw. Ja jestem blisko każdej cierpiącej duszy i słucham każdego wołania o pomoc.

Czym jest smutek duszy?

Smutek duszy to stan, w którym dusza traci nadzieję. Czym innym jest zasmucenie z powodu jakiegoś zła, bo i Ja byłem i jestem zasmucony i nie raz płakałem nad ludzkim losem. Jednak zasmucenie nie zabiera radości duszy i nie niszczy nadziei.

Zło teraz jest krzykliwe i codziennie tak wiele można usłyszeć negatywnych informacji. To zasmuca. Trudno wam, dzieci Moje, widzieć promień słońca nadziei, gdyż często jesteście bardzo przytłoczone.

Jakie jest na to lekarstwo?

Lekarstwem na ten świat pełen zła jest Bóg i Jego miłość. Przylgnięcie do Boga, mimo wszystko.

Abba, Ojcze, ratuj nas w chwili trwogi i smutku. Ojcze Umiłowany, Tato, pragniemy żyć blisko Ciebie w Twojej obecności.”

 

- Tak, Mój Jezu, Twoja obecność i bliskość jest wszystkim dla duszy, co prawdziwie Cię kocha. Kocha Cię dla Ciebie samego, a nie dla daru, który może od Ciebie otrzymać.

Daj nam, Panie, światłe oczy serca, byśmy mogli zawsze Ciebie widzieć, bo z Tobą żadna noc nie jest zbyt ciemna, bo z Tobą pokonamy każde zło. Tyś naszą nadzieją, Tyś wszystkim, Panie nasz i Zbawicielu.

 

Jezus: Zbawienie przyszło przez Krzyż i teraz tak się stanie. Mój Kościół jako Moje Ciało jest na drodze Krzyżowej, a teraz jest na stacji dziesiątej i blisko jest swego ukrzyżowania.

Mój Kościół to Moje mistyczne Ciało, i On musi obumrzeć po to, by mógł Zmartwychwstać.

Wszystko to stać się musi, gdyż czasy są ostatnie.

Krzyż Mój jest zbawieniem dla świata i każda dusza cierpiąca znajdzie w Mych Ranach ukojenie. Krew i Woda, co wypływa z Mojego boku, jest zbawieniem dla każdej duszy, co prosi Mojego Miłosierdzia.

Teraz jest już krótki czas, by przychodzić do Zdroju Mojego Miłosierdzia i prosić o ratunek.

Dlatego codziennie przychodźcie do Zdroju Mojego Miłosierdzia i w nim zanurzajcie swe dusze. Zanurzajcie też swoje rodziny i wszystkie dusze, by je ratować.

Miłosierdzie Moje nie ma granic, czerpcie ufnym naczyniem, a wiele otrzymacie. Ja jestem ratunkiem dla świata i ratunkiem jest wasza Matka Maryja.

Gdy przyjdzie czas, wasz brat ujawni się jako Namaszczony i on przeprowadzi naród Polski wśród burzy. Teraz wielu będzie chciało was zwodzić mówiąc, że was uratuje, lecz to są fałszywi prorocy, zwodziciele, słudzy szatana. Bądźcie ostrożni i nie dajcie się zwieść fałszywym prorokom i złym przywódcom, co wprowadzają zamęt. Nie bierzcie udziału w żadnych marszach, które mają prowadzić do rewolucji. Gdyż taka jest polityka rządu światowego, by doprowadzić do buntu.

Módlcie się o pokój na świecie, o zniweczenie planów rządu światowego, o ratunek dla grzeszników. Oczyszczenie Polskiego narodu trwa i czeka was wielki ucisk. Jednak na duchu nie upadajcie, niech wasze serca nie będą zasmucone, gdyż waszą nadzieją serca jest sam Bóg.

 

- Ojcze, Tyś naszą nadzieją, i wciąż czekamy na Twoje przyjście, czekamy na Nowy Kościół na ziemi.

 

Jezus: Tak, Aniu, to wielka nadzieja i prawdą jest, że dzień Mojego przyjścia jest bliski. Jednak teraz jest czas walki i mobilizacji, walki o każdą duszę.

 

Bóg Ojciec: Pragnę, Moje dzieci, byście mimo wszystko zachowali radosne serca, pełne nadziei. Pragnę, byście w swej codzienności mieli Moje Oblicze przed oczami i pamiętali, że Ja, Bóg Wszechmogący, jestem z wami nie tylko w Eucharystii, nie tylko przychodzę do waszego serca w Komunii Świętej, nie tylko jestem w Sakramentach. Ja jestem w każdym sercu i tam Mnie szukajcie. Mówcie do Mnie w każdej chwili jak do swego Taty, co jest przy swoim dziecku. Myślcie o Mnie tak, jak bym był obok was i wierzcie Mi, Ja Jestem.

Wszystko to mówię wam, Moje drogie dzieci, byście nie ustały, byście nie dały się zwieść szatanowi, gdyż cena wasza jest wielka w Moich oczach. Wyście Moimi perłami, które pragnę zachować niczym skarb. Dusze wasze są Mi bardzo drogie i los każdej duszy jest Mi bardzo drogi. Cierpienie wasze jest Moim cierpieniem i podtrzymuję was w każdym cierpieniu. Łaską jesteście zbawieni i udzielę wam każdej łaski potrzebnej do zbawienia.

Mój pokój jest darem dla każdej wiernej duszy, która wytrwa w wierności Mojej, ujrzy Moje Nowe Jeruzalem. Patrzcie na tę nadzieję, która zbliża się każdego dnia. Niech nie zatrzymuje was zło, lecz miłość Moja i łaska Miłosierdzia będzie waszą nadzieją.

Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, pragnę was zbawić, a zbawienie przyjdzie przez Krzyż. Teraz żyjcie nadzieją Zmartwychwstania, bo wkrótce Zmartwychwstanie Mój Syn.

 

 

Ewangelia Św. Jana 17,1 - 26

 

W obliczu dokonanego dzieła1 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył 2 i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. 3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. 5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.Prośba za uczniów


6 Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. 7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. 8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. 9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. 10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. 11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. 12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. 13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. 14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. 16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Prośba za przyszły Kościół


20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

 

"Biblia Tysiąclecia" Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003”